Na po­te­zu je Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja, a ne­ma­ju lju­di

Pot­ka­pa­ci­ti­ra­ni Na žal­ba­ma ra­di jed­na oso­ba, a rje­ša­va­ju se one iz ruj­na 2015.

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

Za ras­plet je, či­ni se, naj­ma­nje bit­no što će re­ći Vi­so­ki tr­go­vač­ki sud, od­nos­no pi­ta­nje je ho­će li se Fi­na uop­će ža­li­ti na od­lu­ku Tr­go­vač­kog su­da u Za­gre­bu, ne­go je na po­te­zu Mi­nis­tar­stvo fi­na­ci­ja. Ključ­na je od­lu­ka dru­gos­tu­panj­skog ti­je­la Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja ko­je će tre­ba­ti od­lu­či­ti o žal­bi. No, ta­mo stva­ri za­pi­nju u ka­pa­ci­te­ti­ma. Pre­ma na­šim iz­vo­ri­ma, na tim pred­me­ti­ma ra­di jed­na oso­ba, a rje­ša­va­ju se žal­be iz po­čet­ka ruj­na proš­le go­di­ne. Sto­ga i Elek­tro­pro­me­to­va žal­ba če­ka i ne pos­to­ji ins­ti­tut po­žur­ni­ce.

U Elek­tro­pro­me­to­vu slu­ča­ju Fi­na je još 2. lis­to­pa­da obus­ta­vi­la pred­ste­čaj, a pre­ma ju­če­raš­njem sta­nju na por­ta­lu Pos­lov­na.hr tvrt­ka je u blo­ka­di 127 da­na. Jav­ni po­da­ci ZSE upu­ću­ju na ne­ga­tiv­ni re­zul­tat, prek­la­ni vi­še od 10 mil. kn gu­bi­ta­ka, ali i na re­vi­zor­sko miš­lje­nje ko­je je da­no s re­zer­vom za iz­vješ­ća o pos­lo­va­nje u 2014. Uz se­dam raz­lo­ga za­što bi to iz­vješ­će mo­glo re­zul­ti­ra­ti is­prav­ci­ma, a spo­mi­nje se sto mi­li­ju­na ku­na, re­vi­zor­ska tvrt­ka Au­dit svoj je iz­vje­štaj pot­pi­san 15. lis­to­pa­da 2015. za­vr­ši­la s upo­zo­re­njem da je nad druš­tvom pos­tu­pak pred­ste­čaj­ne na­god­be obus­tav­ljen te da će “Fi­na pod­ni­je­ti pri­jed­log za po­kre­ta­njem ste­ča­ja”. Ka­ko na­vo­de, pos­to­ji zna­čaj­na ne­iz­vjes­nost kad je ri­ječ o spo­sob­nos­ti tvrt­ke da nas­ta­vi s vre­men­ski neo­gra­ni­če­nim pos­lo­va­njem. Fi­na je pred­ste­čaj obus­ta­vi­la u fa­zi u ko­joj su ut­vr­đe­ne traž­bi­ne, i to na te­me­lju tvrd­nji po­vje­re­ni­ce pred­ste­čaj­ne na­god­be Ire­ne Ke­la­ve, ina­če i od­vjet­ni­ce, ko­ja je oba­vi­jes­ti­la na­god­be­no vi­je­će da je Elek­tro­pro­met, bez nje­zi­ne su­glas­nos­ti, u vi- še na­vra­ta is­pla­tio po­zaj­mi­cu druš­tvu Cons­tans DK d.o.o., što je za­ko­nom za­bra­nje­no. Po­du­zet­nik u sta­nju ne­lik­vid­nos­ti ne smi­je po­du­zi­ma­ti rad­nje ko­je bi za po­s­lje­di­cu ima­le ošte­će­nje ili do­vo­đe­nje vje­rov­ni­ka u ne­rav­no­prav­ni po­lo­žaj, a za­jam je za­bra­njen, na­ve­la je Fi­na u svo­jem obraz­lo­že­nju, što u žal­bi duž­nik ne­gi­ra. Cons­tans DK vo­di Go­ran Voj­nić, ko­ji je pred­sjed­nik Upra­ve Elek­tro­pro­me­ta, ina­če os­ni­va­ča i tvrt­ke Elek­tro­pro­met ma­lo­pro­da­ja, u ko­joj je di­rek­tor. Mje­sec da­na na­kon Fi­ni­ne obus­ta­ve pred­ste­ča­ja Elek­tro­pro­me­ta, sre­di­nom stu­de­no­ga 2015., otvo­ren je pred­ste­čaj za tu tvrt­ku kćer ko­ja je priz­na­la dug ‘maj­ci’, dok ona svo­ju traž­bi­nu ni­je pri­ja­vi­la.

Ste­čaj Elek­tro­pro­me­ta, ko­ji kon­tro­li­ra Mic­ha­el Lju­bas kao šef NO-a, iako je u blo­ka­di du­lje od 120 da­na, ne mo­že se otvo­ri­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.