SAP HR­VAT­SKIM TVRT­KA­MA

Vi­jes­ti OMO­GU­ĆIO SLA­NJE E-RA­ČU­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vi­še od 80 su­di­oni­ka iz naj­ve­ćih hr­vat­skih tvrt­ki su­dje­lo­va­lo je na pos­lov­nom do­ruč­ku na te­mu “Pri­mje­na eRa­ču­na u SAP pos­lov­nom okru­že­nju“. Okup­lje­ni­ma je pred­stav­lje­no rje­še­nje za pri­mje­nu eRa­ču­na u pos­lov­noj prak­si ko­je je ra­zvi­la tvrt­ka S&T Hr­vat­ska u su­rad­nji sa ser­vi­som Mo­jeRa­čun i ra­zvoj­nim odje­lom tvrt­ke SAP EMEA So­uth East Pro­duct ma­na­ge­ment. Ri­ječ je o rje­še­nju ko­je omo­gu­ću­je svim ko­ris­ni­ci­ma SAP pos­lov­nog sus­ta­va br­zo, si­gur­no i jed­nos­tav­no sla­nje ra­ču­na pu­tem ser­vi­sa Mo­jeRa­čun. “Ula­zak SAPa u Mo­jeRa­čun mre­žu iz­ni­man je do­ga­đaj jer ve­ći- na ve­li­kih prav­nih su­bje­ka­ta ko­ris­te SAP pos­lov­no rje­še­nje. Ti­me smo omo­gu­ći­li i tim tvrt­ka­ma da se pri­klju­če broj­ci od čak 17.000 pos­lov­nih su­bje­ka­ta ko­je sva­kod­nev­no ša­lju i pri­ma­ju eRa­ču­ne”, is­tak­nuo je Marko Emer, di­rek­tor ser­vi­sa Mo­jeRa­čun. Hr­vat­ska je šes­ta zem­lja u svi­je­tu gdje je SAP omo­gu­ćio sla­nje i pri­ma­nje eRa­ču­na svo­jim ko­ris­ni­ci­ma. Pri­dru­ži­va­nje SAPa Mo­jeRa­čun mre­ži ko­rak je k ubr­za­va­nju pos­lov­nih pro­ce­sa, is­tak­nu­to je, jer Mre­ža ko­ris­ni­ci­ma omo­gu­ću­je raz­mje­nu eRa­ču­na u po­dat­kov­nom obli­ku po­god­nom za auto­mat­sku obra­du. Ka­ko to funk­ci­oni­ra u prak­si, pr­vi je pro­vje­rio Ve­čer­nji list, pi­lot ko­ris­nik eRa­ču­na u SAP pos­lov­nom okru­že­nju u Hr­vat­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.