Struk­tur­ne mje­re glav­na te­ma

Pr­vi sas­ta­nak Ser­va­ase De­ro­ose u Za­gre­bu s pre­mi­je­rom Ore­ško­vi­ćem

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Raz­go­va­ra­lo se i o iz­ra­di pro­ra­ču­na te dva iz­vješ­ća Hr­vat­ske za EK - pla­nu re­for­mi i pla­nu ko­nver­gen­ci­je

Fi­skal­na kon­so­li­da­ci­ja i struk­tur­ne mje­re ko­je Hr­vat­ska tre­ba pro­ves­ti bi­le su glav­na te­ma raz­go­vo­ra pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća i za­mje­ni­ka glav­nog di­rek­to­ra Op­će upra­ve za gos­po­dar­ske i fi­nan­cij­ske pos­lo­ve EK Ser­va­asa De­ro­osea ko­ji su se ju­čer sas­ta­li u Za­gre­bu.

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić re­kao je da se raz­go­va­ra­lo o iz­ra­di ovo­go­diš­njeg pro­ra­ču­na te o dva iz­vješ­ća ko­ja Hr­vat­ska dos­tav­lja EK u trav­nju pla­nu re­for­mi i pla­nu ko­nver­gen­ci­je. Iz­vješ­će o Hr­vat­skoj EK će obja­vi­ti kra­jem ovog mje­se­ca.

“Na­gla­sak je stav­ljen na odre­đe­ne struk­tur­ne is­ko­ra­ke i mje­re ko­je Hr­vat­ska tre­ba uči­ni­ti, od­nos­no ka­ko ih oni vi­de ka­ko bi se s jed­ne stra­ne sta­bi­li­zi­ra­la si­tu­aci­ju u pro­ra­ču­nu s de­fi­ci­tom i jav­nim du­gom, uz otvo­ra­nje pros­to­ra za gos­po­dar­sku ak­tiv­nost i sti­mu­li­ra­nje ras­ta”, ka­zao je Ma­rić. Naj­a­vio je da će Vla­da usko­ro usvo­ji­ti i smjer­ni­ce eko­nom­ske i fi­skal­ne po­li­ti­ke: “Mis­lim da je od stra­ne Ko­mi­si­je shva­ćen prin­cip i pris­tup za ovu go­di­nu na­gla­sak vi­še tre­ba bi­ti na ra­shod­noj stra­ni pro­ra­ču­na. Naš plan za ovu go­di­nu mo­že bi­ti di­je­lom i am­bi­ci­ozan, ali re­alan da kroz taj de­fi­cit, ali i gos­po­dar­sku ak­tiv­nost i ak­ti­vi­ra­nje dr­žav­ne imo­vi­ne, već ove go­di­ne vi­di­mo sta­bi­li­za­ci­ju jav­nog du­ga”. Upi­tan mo­že li se to pos­ti­ći, bez di­ra­nja pla­ća jav­nih služ­bi i mi­ro­vi­na, re­kao je da se de­ta­lji ra­shod­nih stav­ki još raz­ma­tra­ju

Gu­ver­ner Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke Boris Vuj­čić re­kao je da se raz­go­va­ra­lo o fi­skal­noj kon­so­li­da­ci­ji ko­ja, s ob­nov­lje­nim ras­tom, ima do­bru pri­li­ku da se os­tva­ri već u 2016. i 2017. Vuj­čić je svoj poz­na­ti stav po­no­vio i na ju­če­raš­njem sas­tan­ku da je zbog vi­so­ke euro­iza­ci­je u Hr­vat­skoj ključ­no odr­ža­va­nje sta­bil­nog te­ča­ja, jer je to uvjet fi­nan­cij­ske sta­bil­nos­ti.

P. MACEK/PIXSELL

B. Vuj­čić i Z. Ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.