La­ni iz­vez­li oruž­ja i voj­ne opre­me za 1,5 ml­rd. ku­na

RH Alan Naj­z­na­čaj­ni­je iz­voz­no tr­ži­šte je SAD

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zagreb Vri­jed­nost pot­pi­sa­nih iz­voz­nih ugo­vo­ra hr­vat­skog oruž­ja i voj­ne opre­me u 2015. iz­no­si­la je, nes­luž­be­no, oko 1,5 mi­li­jar­di ku­na i bi­la je na ra­zi­ni 2014., doz­na­je se u dr­žav­noj agen­ci­ji RH Alan. Oruž­je i voj­na opre­ma do­ma­će pro­izvod­nje iz­vo­zi­li su u zem­lje NATOa i EU, ali i na tr­ži­šta Afri­ke, Azi­je, Juž­ne i Sje­ver­ne Ame­ri­ke, pa i u Aus­tra­li­ju i No­vi Ze­land. Naj­z­na­čaj­ni­je iz­voz­no tr­ži­šte je SAD, gdje je os­tva­re­na naj­ve­ća vri­jed­nost pot­pi­sa­nih ugo­vo­ra za iz­voz pi­što­lja i odr­ža­va­nje voj­nih bro­do­va. Pot­pi­san je i vri­je­dan ugo­vor za iz­voz stro­je­va za raz­mi­ni­ra­nje tvrt­ke Do­king u Sa­udij­sku Ara­bi­ju. Naj­poz­na­ti­ji hr­vat­ski izvoz­ni­ci oruž­ja i voj­ne opre­me su HS pro­dukt, Šes­tan Buch i DO­King.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.