MIL. EURA U TRSTENO

DERIPASKA ULA­ŽE 110

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ru­ski po­du­zet­nik Oleg Deripaska ulo­žit će 110 mi­li­ju­na eura u tu­ris­tič­ki kom­pleks ko­ji će gra­di­ti u uva­li Trsteno, u za­le­đu pla­že Jaz, pi­šu Dnev­ne no­vi­ne i na­vo­de da će elit­ni tu­ris­tič­ki kom­pleks bi­ti iz­gra­đen na 550.000 če­tvor­nih me­ta­ra zem­lji­šta ko­je je Deripaska ku­pio još 2004. go­di­ne, a grad­nja će po­če­ti od­mah na­kon do­bi­va­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le. Kom­pa­ni­ja KPM li­mi­ted, iza ko­je sto­ji Deripaska, ne­dav­no je za­tra­ži­la od Mi­nis­tar­stva odr­ži­vog ra­zvo­ja i tu­riz­ma gra­đe­vin­sku do­zvo­lu za grad­nju tu­ris­tič­kog kom­plek­sa u Tr­ste­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.