NJE­MAČ­KE TR­GO­VI­NE

NO­VI RE­KORD­NI VI­ŠAK

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Nje­mač­ka je proš­le go­di­ne za­bi­lje­ži­la re­kord­ni tr­go­vin­ski vi­šak, uz re­kord­nu ra­zi­nu iz­vo­za i uvo­za, po­ka­za­li su u uto­rak objav­lje­ni služ­be­ni po­da­ci, ali je sli­ku sta­nja u naj­ve­ćem eu­rop­skom gos­po­dar­stvu na kra­ju go­di­ne pri­gu­šio sna­žan pad in­dus­trij­ske pro­izvod­nje u pro­sin­cu. Nje­mač­ki je iz­voz u 2015. go­di­ni sko­čio je 6,4 pos­to, na 1,19 bi­li­ju­na eura. Uvoz je uve­ćan 4,2 pos­to, na 948 mi­li­jar­di eura, iz­ra­ču­na­li su u Des­ta­ti­su. Ti­me je tr­go­vin­ski vi­šak u proš­loj go­di­ni po­ras­tao na no­vu re­kord­nu ra­zi­nu od 247,8 mi­li­jar­di eura, pre­ma­šiv­ši do­sa­daš­nji re­kord od 213,6 mi­li­jar­di eura, za­bi­lje­žen go­di­nu ra­ni­je, na­ve­li su sta­tis­ti­ča­ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.