U JU­GO­IS­TOČ­NOJ EU­RO­PI

NO­VI LI­DE­RI PHILIPSA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Alexan­dru Po­pes­cu, ge­ne­ral­ni di­rek­tor za Phi­lips He­al­th Sys­tems u ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi (JIE), ime­no­van je i za glav­nog di­rek­to­ra za Ru­munj­sku i Vo­di­te­lja gru­pa ze­ma­lja za Phi­lips u ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi, što pos­ta­je ak­tu­al­no od 1. ve­lja­če. Ta­ko­đer, Do­ru Ru­sa­nes­cu je od 5. si­ječ­nja 2016. ime­no­van ge­ne­ral­nim di­rek­to­rom za sek­tor Per­so­nal He­al­th u ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi, pri­op­ći­li su iz Philipsa. U svo­jim kom­bi­ni­ra­nim ulo­ga­ma, Alexan­dru Po­pes­cu će se usre­do­to­či­ti na kon­so­li­di­ra­nje stra­te­škog ra­zvo­ja Philipsa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.