Rusko-tur­ska tr­go­vi­na pa­la 30%

Za­hla­đe­nje od­no­sa Raz­mje­na dvi­ju dr­ža­va na sve ni­žim gra­na­ma

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Tr­go­vin­ska raz­mje­na iz­me­đu Ru­si­je i Tur­ske sma­nje­na je za tre­ći­nu us­li­jed za­hla­đe­nja od­no­sa na­kon ru­še­nja ru­skog bor­be­nog zra­ko­plo­va u stu­de­nom iz­nad Si­ri­je. Pre­ma ri­je­či­ma ru­skog ve­le­pos­la­ni­ka u An­ka­ri, An­dre­ja Kar­lo­va, tr­go­vi­na vri­jed­na 2014. oko 30 mi­li­jar­di do­la­ra la­ni je pa­la na 23 mi­li­jar­de do­la­ra.

“Ru­ska tr­go­vi­na s Tur­skom i da­lje će pa­da­ti”, iz­ja­vio je Kar­lov u uto­rak u raz­go­vo­ru za TVpos­ta­ju Ro­ssiya24. Pr­vi za­mje­nik mi­nis­tra eko­nom­skog ra­zvo­ja Alek­sej Li­ka­čev ra­ni­je je iz­ja­vio ka­ko bi se tr­go­vin­ska raz­mje­na ove go­di­ne mo­gla sma­nji­ti za do­dat­nih 800 mi­li­ju­na do­la­ra.

Pod­sje­ti­mo, kra­jem stu­de­nog zbog oba­ra­nja ru­skog zra­ko­plo­va od stra­ne tur­skog lov­ca pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin uveo je po­seb­ne eko­nom­ske mje­re pre­ma Tur­skoj. Ina­če, ukup­na vanj­ska tr­go­vi­na Ru­si­je la­ni je pa­la 33 pos­to na 530,4 mi­li­jar­de do­la­ra, a vi­šak je pao na 161 mi­li­jar­di do­la­ra.

RE­UTERS

Ru­ski pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.