Šef AOL-a do­bio za­da­tak pri­pre­me po­nu­de za Yahoo

Kre­će pro­ces kup­nje Ve­ri­zon na­pra­vio ko­rak da­lje

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

San Francisco Ame­rič­ka te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ska kom­pa­ni­ja Ve­ri­zon ime­no­va­la je oso­bu ko­ja bi tre­ba­la pri­pre­mi­ti po­nu­du za kup­nju in­ter­net­skog pos­lo­va­nja Ya­ho­oa. Ra­di se o Ti­mu Ar­m­s­tron­gu, glav­nom iz­vr­š­nom di­rek­to­ru AOL-a, na­vo­di Blo­om­berg po­zi­va­ju­ći se na upu­će­ne iz­vo­re bli­ske kom­pa­ni­ji.

Me­dij­ski na­pi­si go­vo­re ka­ko još ni­su za­po­če­li služ­be­ni raz­go­vo­ri, a za­nim­lji­vo je da Ve­ri­zon ni­je že­lio an­ga­ži­ra­ti inves­ti­cij­ske ban­ka­re u ovom po­ten­ci­jal­nom pos­lu. Pod­sje­ti­mo, u pro­sin­cu je glav­ni fi­nan­cij­ski di­rek­tor Ve­ri­zo­na Fran Sham­mo is­tak­nuo ka­ko bi kom­pa­ni­ja mo­gla bi­ti za­in­te­re­si­ra­na za Yahoo ako bi bi­li po­volj­ni uvje­ti kup­nje. Ve­ri­zon je ku­pio AOL upra­vo zbog onli­ne ogla­ša­va­nja. In­ter­net­ski biz­nis Ya­ho­oa, ko­ji uklju­ču­je po­pu­lar­ni ser­vis Yahoo Ma­il te sport­ske i in­for­ma­tiv­ne por­ta­le, mo­gao bi pri­vu­ći i za­ni­ma­nje inves­ti­cij­skih fon­do­va, ocje­nju­ju ame­rič­ki ana­li­ti­ča­ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.