Ne bi Plo­min C ni LNG, sni­zi­li bi PDV na tu­ri­zam... Gdje su pro­ra­čun, rast, de­fi­cit?

Pri­je pet Uvjež­ba­va­ju se Iz ne­kih mi­nis­tar­skih is­tu­pa is­pa­da da dio mi­nis­ta­ra ni­je baš op­te­re­ćen ti­me što se sma­nje­nje de­fi­ci­ta ne do­ga­đa (sa­mo) u Ka­tan­či­će­voj, ili što će se rast te­ško do­go­di­ti bez ras­ta inves­ti­ci­ja, a za sva­ku iole ve­ću bez pro­ble­ma se

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ka­tan­či­će­va je ipak “ba­zen” ko­ji obje­di­nju­je jav­nu po­troš­nju ci­je­log sus­ta­va, ali iz­ja­ve po­je­di­nih mi­nis­ta­ra ne zvu­če baš ohra­bru­ju­će za mi­nis­tra fi­nan­ci­ja.

Ri­jet­ki ra­zu­mi­ju še­fa fi­nan­ci­ja

Mi­nis­tar po­du­zet­niš­tva i obr­ta Dar­ko Hor­vat je­dan je od onih ko­ji je u pr­vim is­tu­pi­ma po­ka­zao da ima is­kus­tvo ra­da u Vla­di­noj ad­mi­nis­tra­ci­ji (svo­je­dob­no je bio po­moć­nik mi­nis­tra), pa ta­ko i osje­ćaj za pro­ra­čun­ske ga­ba­ri­te i po­tre­be fi­skal­ne pri­agod­be. Slič­no da­je nas­lu­ti­ti i mi­nis­tar zdrav­s­tva Da­rio Na­kić. Osim što je u na­s­lje­đe, me­đu os­ta­lim, do­bio i čak 500 no­vo­za­pos­le­nih u sus­ta­vu zdrav­s­tva u raz­dob­lju iz­me­đu iz­bo­ra i for­mi­ra­nja Vla­de, zbog če­ga je sto­pi­rao za­poš­lja­va­nja, otvo­rio je te­mu “nad­stan­dar­da”.

Is­to­dob­no, iz ne­kih mi­nis­tar­skih is­tu­pa is­pa­da da dio mi­nis­ta­ra ni­je baš pre­vi­še op­te­re­ćen ti­me što se sma­nje­nje de­fi­ci­ta ili ra­sho­da ne do­ga­đa (sa­mo) u Ka­tan­či­će­voj, ili što će se rast te­ško do­go­di­ti bez ra-

ja­dran­ka.dozan@pos­lov­ni.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.