ECB: EURO­ZO­NA NI­JE

DIO PRO­BLE­MA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ne­iz­vjes­nos­ti ko­je pri­je­te glo­bal­nom gos­po­dar­stvu ne­ma­ju iz­vor u euro­zo­ni, gdje gos­po­dar­ske ak­tiv­nos­ti ras­tu pri­je sve­ga za­hva­lju­ju­ći mo­ne­tar­nim po­ti­ca­ji­ma i jef­ti­noj naf­ti, us­t­vr­dio je duž­nos­nik Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke (ECB) Be­no­it Co­eure. “Pro­blem su ne­iz­vjes­nos­ti, strep­nje, i to one ve­za­ne za ve­li­ka gos­po­dar­stva u nas­ta­ja­nju, za Ki­nu i za SAD”, ka­zao je član iz­vr­š­nog od­bo­ra ECB-a za fran­cu­sku te­le­vi­zi­ju BFM.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.