Gru­bi­ši­će­va Ja­dran film pro­duk­ci­ja u ste­čaj

Ode per­ja­ni­ca Tvrt­ka du­gu­je 300.000 ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zagreb Tr­go­vač­ki sud u Za­gre­bu po­zi­va zas­tup­ni­ke Ja­dran fil­ma pro­duk­ci­je, či­ji je di­rek­tor Vin­ko Gru­bi­šić, da u ro­ku 15 da­na pre­da­ju po­pis imo­vi­ne i obve­za tvrt­ke ko­ja du­gu­je go­to­vo 300.000 kn. Po­zi­va­ju vje­rov­ni­ke da u ro­ku 45 da­na pred­lo­že otva­ra­nje ste­ča­ja, a ne oda­zo­vu li se Gru­bi­šić i vjerovnici, sud do­ni­je­ti rje­še­nje o otva­ra­nju i za­tva­ra­nju ste­ča­ja. Tvrt­ka je os­no­va­na 2009., os­ni­vač je Ja­dran film, a pre­ma iz­vješ­ći­ma za 2014., ima­la je pri­hod od čak 1,47 mil. kn i do­bit ne­što ve­ću od 170.000 kn. Još 2013. bi­la je jed­na od ri­jet­kih us­pješ­nih tvrt­ki nas­ta­lih iz Ja­dran fil­ma ko­je­mu je te go­di­ne bio blo­ki­ran ra­čun.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.