OTVO­REN NO­VI PO­GON ZA STOČ­NU HRA­NU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

In­dus­tri­ja me­sa Ma­ti­je­vić otvo­ri­la je no­vi po­gon za stoč­nu hra­nu u Zla­ti­ci kod Zre­nja­ni­na, ko­ji pos­lu­je u sus­ta­vu no­vo­sad­ske kom­pa­ni­je. No­vo­iz­gra­đe­na tvor­ni­ca u Zla­ti­ci pra­ti naj­su­vre­me­ni­je me­to­de mlje­ve­nja, a ka­pa­ci­tet tvor­ni­ce je 15 to­na na sat, što na go­diš­njoj ra­zi­ni, ra­dom u dvi­je smje­ne iz­no­si 45.000 to­na go­to­ve stoč­ne hra­ne, do­volj­ne za is­hra­nu 100.000 ko­ma­da tov­nih svi­nja i 15.000 ko­ma­da tov­nih ju­na­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.