Bes­plat­no zem­lji­šte za no­va rad­na mjes­ta

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Lo­kal­na

upra­va u Kra­gu­jev­cu, da bi po­ve­ća­la kon­ku­rent­nost i una­pri­je­di­la pos­lov­no oz­ra­čje, inves­ti­to­ri­ma ko­ji se od­lu­če za­pos­li­ti rad­ni­ke da­vat će zem­lji­šte u za­kup bez nak­na­de. Član Grad­skog vi­je­ća za gos­po­dar­stvo Da­li­bor Je­kić ka­že da se iz­ra­đu­je pr­vi ela­bo­rat za da­va­nje grad­skog zem­lji­šta u za­kup bez nak­na­de inves­ti­to­ru, što po­dra­zu­mi­je­va otva­ra­nje oko 100 no­vih rad­nih mjes­ta.

Otva­ra­nje no­ve rad­ne zo­ne tre­ba­lo bi, pre­ma ri­je­či­ma Da­li­bo­ra Je­ki­ća, pri­vu­ći no­ve inves­ti­to­re i stvo­ri­ti uvje­te za sma­nje­nje ne­za­pos­le­nos­ti u Kra­gu­jev­cu. Cje­lo­kup­na pro­ce­du­ra obav­ljat će se po kri­te­ri­ji­ma na­ve­de­nim u Ured­bi o da­va­nju u za­kup zem­lji­šta bez nak­na­de, pa inves­ti­to­ri za jed­nog za­pos­le­nog ne­će pla­ća­ti za­kup za dva ara zem­lji­šta. Ra­ni­ja is­kus­tva po­ka­zu­je da je bi­lo ula­ga­ča ko­ji su bi­li za­in­te­re­si­ra­ni za po­kre­ta­nje pos­la u Kra­gu­jev­cu, ali grad ni­je bio kon­ku­ren­tan s ci­je­nom zem­lji­šta. Je­kić pod­sje­ća da ci­je­nu ne odre­đu­je lo­kal­na upra­va, već pro­cje­nu obav­lja Porezna upra­va. Jed­na od ak­tiv­nos­ti ko­ji­ma lo­kal­na upra­va po­ku­ša­va utje­ca­ti na sma­nje­nje ne­za­pos­le­nos­ti je i pro­gram po­ti­ca­ja za za­po­či­nja­nje vlas­ti­tog pos­la. Za tu svr­hu iz grad­skog pro­ra­ču­na bit će iz­dvo­je­no 8,8 mi­li­ju­na di­na­ra, dok će u ra­zvoj se­oskog tu­riz­ma bi­ti ulo­žen mi­li­jun i 200 hi­lja­da di­na­ra.

Inves­ti­to­ri za jed­nog za­pos­le­nog ne­će pla­ća­ti za­kup za dva ara zem­lji­šta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.