HEINEKENU RAS­LA DO­BIT, PA ĆE RAS­TI I DI­VI­DEN­DA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Tre­ći naj­ve­ći pro­izvo­đač pi­va u svi­je­tu He­ine­ken u sri­je­du je obja­vio da u ovoj go­di­ni oče­ku­je ve­će pri­ho­de i do­bit, a naj­a­vio je i po­ve­ća­nje di­vi­den­de za 20 cen­ti te­me­ljem re­zul­ta­ta pos­lo­va­nja za proš­lu go­di­nu. Pre­ma pos­lov­nom iz­vješ­ću, He­ine­ken je u proš­loj go­di­ni os­tva­rio pri­ho­de od 20,5 mi­li­jar­di eura, što je 6,2 pos­to vi­še ne­go u pret­hod­noj go­di­ni. Ne­to do­bit gru­pe pri­tom je po­ras­la za 16 pos­to, na 2,05 mi­li­jar­di eura, što je u skla­du s oče­ki­va­nji­ma ana­li­ti­ča­ra. Pro­izvo­đač bren­do­va pi­va He­ine­ken, Ti­ger i Sol naj­a­vio je da će na go­diš­njoj skup­šti­ni di­oni­ča­ra pred­lo­ži­ti po­ve­ća­nje di­vi­den­de na 1,30 eura po di­oni­ci, s 1,10 eura po di­oni­ci is­pla­će­nih proš­le go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.