POV­LA­ČI SE 840 TI­SU­ĆA MER­CE­DE­SA IZ SAD-A

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Da­imler pov­la­či ukup­no 840.000 vo­zi­la iz Ame­ri­ke zbog mo­guć­nos­ti gre­ške na zrač­nim jas­tu­ci­ma ko­je je pro­izve­la ja­pan­ska tvrt­ka Ta­ka­ta. Nje­mač­ki pro­izvo­đač mo­ra po­vu­ći 705.000 Mer­ce­de­so­vih auto­mo­bi­la i 136.000 kom­bi­ja. Auto­mo­bil­skog mag­na­ta iz Stut­t­gar­ta ovaj će po­tez sta­ja­ti 340 mi­li­ju­na eura, jav­lja nje­mač­ki Bild. Već go­di­na­ma se do­ga­đa pov­la­če­nje s tr­ži­šta vo­zi­la ne­ko­li­ko pro­izvo­đa­ča zbog de­fek­t­nos­ti Ta­ka­ti­nih zrač­nih jas­tu­ka ko­ji su do­ve­li do de­vet po­gi­bi­ja u SAD-u. Hon­da je ne­dav­no mo­ra­la po­vu­ći vi­še od 2,2 mi­li­ju­na vo­zi­la.

Kob­ni jas­tu­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.