BE­NET­TON TRA­ŽI KUP­CA

ZA LA­NAC OD­MO­RI­ŠTA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Obi­telj Be­net­ton, poz­na­ta po svom tek­s­til­nom car­stvu, na­mje­ra­va pro­na­ći part­ne­ra za Au­to­grill, ope­ra­te­ra lan­ca od­mo­ri­šta uz ta­li­jan­ske auto­ces­te. Be­net­ton u Au­to­gril­lu, ina­če naj­ve­ćem svjet­skom ope­ra­te­ru od­mo­ri­šta, dr­že 50 pos­to udje­la i sprem­ni su sma­nji­ti svoj udjel zbog ula­ska part­ne­ra ko­ji bi osi­gu­rao dalj­nji rast kom­pa­ni­je. Pre­ma na­vo­di­ma Blo­om­ber­ga, sa­vjet­ni­ci u toj tran­sak­ci­ji pred­sta­vi­li su Be­net­to­nu već ne­ko­li­ko op­ci­ja spajanja i pre­uzi­ma­nja. Au­to­grill na bur­zi vri­je­di 1,7 mi­li­jar­di eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.