Po­ten­ci­jal­ni kup­ci kru­že oko MANo­va pro­gra­ma brod­skih mo­to­ra

U Vol­k­swa­ge­nu tvr­de ka­ko MAN ni­je na pro­da­ju

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Wol­f­sburg Zbog ne­dav­nog skan­da­la s is­puš­nim pli­no­vi­ma kon­ku­ren­ci­ja nje­mač­ke tvrt­ke Vol­k­swa­gen ( VW) že­li is­ko­ris­ti­ti nje­ne sla­bos­ti i ot­ku­pi­ti MANov pro­izvod­ni pro­gram brod­skih mo­to­ra i agre­ga­ta, na­vo­di Re­uters. Pod­sje­ti­mo, MAN je u vlas­niš­tvu VWa od 2011. go­di­ne.

Kon­ku­ren­ti iz Ki­ne, Eu­ro­pe i Ame­ri­ke već su se ja­vi­li VWu za ku­po­vi­nu di­je­la MAN-ove je­di­ni­ce ko­ja ni­je po­ve­za­na s ka­mi­oni­ma. Ci­je­na ovog seg­men­ta mo­gla bi se kre­ta­ti iz­me­đu če­ti­ri i pet mi­li­jar­di eura. Vol­k­swa­gen je već ra­ni­je is­tak­nuo ka­ko taj dio tvrt­ke, ko­ji je 2014. go­di­ne os­tva­rio pro­fit od 206 mi­li­ju­na eura, ni­je na pro­da­ju. Glas­no­go­vor­ni­ca tvrt­ke na­pi­se je oci­je­ni­la špe­ku­la­ci­ja­ma. Naj­ve­ći europ­ski pro­izvo­đač auto­mo­bi­la bo­ri se sa po­s­lje­di­ca­ma ne­dav­nog skan­da­la, te je proš­li tje­dan od­go­dio obja­vu re­zul­ta­ta za 2015., objaš­nja­va­ju­ći ka­ko je bi­lo ne­mo­gu­će is­kal­ku­li­ra­ti tro­ško­ve na­kon sve­ga što se do­go­di­lo. S dru­ge stra­ne, iz MAN-a tvr­de da su sve op­ci­je otvo­re­ne, te da bi se vo­lje­li pro­ši­ri­ti pre­ko oce­ana.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.