ŠEF UNICRE­DI­TA DO­BIO PO­VJE­RE­NJE OD­BO­RA

Poslovni Dnevnik - - BRUZE & FINANCIJE -

Od­bor di­rek­to­ra UniCre­di­ta dao je jed­no­glas­no po­vje­re­nje iz­vr­š­nom di­rek­to­ru naj­ve­će ta­li­jan­ske ban­ke Fe­de­ri­cu Ghi­zzo­ni­ju, pri­hva­tiv­ši fi­nan­cij­sko iz­vješ­će za zad­nje lanj­sko tro­mje­se­čje ko­je je po­ka­za­lo 10 pos­to ni­žu do­bit pod utje­ca­jem tro­ško­va ve­za­nih uz ne­dav­no naj­av­lje­nih stra­te­ških pla­no­va, pri­op­će­no je u sri­je­du iz UniCre­di­ta. S ob­zi­rom da su re­zul­ta­ti u 2015. go­di­ni nad­ma­ši­li oče­ki­va­nja tr­ži­šta, po­se­bi­ce u po­gle­du omje­ra ka­pi­ta­la, pred­sjed­nik Od­bo­ra di­rek­to­ra Gi­usep­pe Vi­ta čes­ti­tao je Upra­vi na obav­lje­nom pos­lu, ka­že se u pri­op­će­nju. Na kra­ju 2015. go­di­ne sto­pa adek­vat­nos­ti ka­pi­ta­la iz­no­si­la je pre­ma pos­tro­že­nim kri­te­ri­ji­ma 10,94 pos­to, i uve­ća­na je za go­to­vo je­dan pos­tot­ni bod u od­no­su na kraj 2014. go­di­ne.

D. U./PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.