Ka­ko iz­gra­di­ti auto­ces­tu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pro­da­jom te­le­kom ope­ra­te­ra do po­treb­nog nov­ca

U svib­nju 2015. BiH me­di­ji su ja­vi­li da Fe­de­ral­na vla­da oz­bilj­no raz­miš­lja o dje­lo­mič­noj ili pot­pu­noj prodaji te­le­kom ope­ra­te­ra, a no­vac od pro­da­je ulo­žio bi se u pro­bi­ja­nje tu­ne­la Vran­duk i Prenj, re­kao je ta­da za Fe­de­ral­nu te­le­vi­zi­ju Fa­dil No­va­lić, pre­mi­jer Fe­de­ra­ci­je BiH. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, kom­pa­ni­ja Auto­ces­te FBiH ko­je gra­de Koridor 5C ne mo­gu se vi­še za­du­ži­va­ti i da se za­to ro­di­la ide­ja o prodaji te­le­ko­ma i ula­ga­nju u auto­ces­te. Me­đu­tim ne mis­le u FBiH svi jed­na­ko, ta­ko SDP BiH dr­ži da se grad­nja ko­ri­do­ra 5C mo­že nas­ta­vi­ti i uz mi­ni­mal­na do­dat­na za­du­že­nja Autocesta FBiH,

U PRE­GO­VO­RI­MA S ME­ĐU­NA­ROD­NIM FI­NAN­CIJ­SKIM INS­TI­TU­CI­JA­MA O IZ­GRAD­NJI DI­ONI­CE KO­NJIC-MOS­TAR UKAZANO JE DA NE POS­TO­JE MI­NI­MAL­NI ELE­MEN­TI IZ­VOD­LJI­VOS­TI

va­ri­jan­ti tra­sa auto­ces­te bi pro­la­zi­la do­li­nom Bi­je­la i da­lje kroz planinu Prenj, či­me bi se tra­sa skra­ti­la za 18 ki­lo­me­ta­ra, a tro­ško­vi grad­nje sma­nji­li za oko 600 mi­li­ju­na KM. Sa­da bi du­ži­na tra­se iz­me­đu Ko­nji­ca (Pet­lja Ov­ča­ri) i Mos­ta­ra Sje­ver (Pet­lja Vrap­či­ći) iz­no­si­la 35,160 ki­lo­me­ta­ra, sa 1,4 ki­lo­me­ta­ra mos­to­va i vi­ja­du­ka­ta, te 16 ki­lo­me­ta­ra tu­ne­la.

Pri­rod­ne po­god­nos­ti

Me­đu­tim, i u jef­ti­ni­joj va­ri­jan­ti, ri­ječ je o naj­skup­ljoj di­oni­ci na ci­je­lom Ko­ri­do­ru. U pre­go­vo­ri­ma s me­đu­na­rod­nim fi­nan­cij­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma ve­za­no za iz­grad­nju te di­oni­ce ( Tar­čin – Mos­tar sje­ver) ukazano je da ne pos­to­je mi­ni­mal­ni ele­men­ti iz­vod­lji­vos­ti, te zbog to­ga ne pos­to­ji ni sprem­nost me­đu­na­rod­nih fi­nan­cij­skih ins­ti­tu­ci­ja za kre­di­ti­ra­nje nje­ne iz­grad­nje.

Zbog to­ga su Auto­ces­te FBiH op­ti­mi­zi­ra­le di­oni­cu, na te­me­lju za­ključ­ka vla­de FBiH ko­jim je usvo­je­no idej­no rje­še­nje tra­se auto­ces­te ko­je pro­la­zi do­li­nom Bi­je­la i da­lje kroz planinu Prenj. Pre­ma usvo­je­nom idej­nom rje­še­nju, tra­sa auto­ces­te ko­ris­ti pri­rod­ne po­god­nos­ti te­re­na, pro­la­zi kroz do­li­nu Bi­je­la i kroz planinu Prenj, či­me se tra­sa skra­ću­je za 18 ki­lo­me­ta­ra. Du­ži­na tra­se po no­voj va­ri­jan­ti iz­me­đu Ko­nji­ca (Pet­lja Ov­ča­ri) i Mos­ta­ra Sje­ver (Pet­lja Vrap­či­ći) bi bi­la, ka­ko je na­ve­de­no, 35,160 ki­lo­me­ta­ra i us­po­red­bom ukup­nih tro­ško­va iz­me­đu dvi­je va­ri­jan­te doš­lo se do za­ključ­ka da bi se op­ti­mi­za­ci­jom os­tva­ri­le ušte­de u iz­no­su od 309.000.000 eura.

Tra­že part­ne­ra

No, čak i u slu­ča­ju da se od­ba­ci sku­pa, a pri­hva­ti jef­ti­ni­ja va­ri­jan­ta tra­se, ne pos­to­ji ni mi­ni­mal­na šan­sa da se osi­gu­ra­ju kre­di­ti EBRDa ili EIBa, ali pos­to­je iz­gle­di da se jef­ti­ni­ja tra­sa gradi po mo­de­lu BOT, dak­le da ne­ka kom­pa­ni­ja inves­ti­ra vlas­ti­ta sred­stva, da iz­gra­di di­oni­cu i ubi­re pri­hod odre­đe­ni broj go­di­na, na­kon če­ga bi se di­oni­ca pre­da­la stvar­nom vlas­ni­ku, vla­di Fe­de­ra­ci­je BiH.

Ina­če, Auto­ces­te FBiH za­do­volj­ne su do­sad ura­đe­nim pos­lom na iz­grad­nji auto­ces­te na Ko­ri­do­ru 5C. Re­ali­zi­ra­no je 10 pro­je­ka­ta i u pro­met pu­šte­no 102 ki­lo­me­tra auto­ces­te. Na iz­grad­nji je bi­lo an­ga­ži­ra­no pet ti­su­ća do­ma­ćih rad­ni­ka i vi­še od 90 do­ma­ćih kom­pa­ni­ja, ta­ko da je do sa­da za­vr­še­no bli­zu 35 pos­to Ko­ri­do­ra 5C. Ka­da je ri­ječ o nas­tav­ku grad­nje, pre­ma tvrd­nja­ma iz kom­pa­ni­je, za di­oni­cu Po­či­teljMe­đu­go­rje osi­gu­ra­no je 200 mi­li­ju­na KM, za di­oni­cu Ze­ni­ca jug Ze­ni­ca sje­ver 220 mi­li­ju­na KM, za­tim za di­oni­ce Dri­vu­ša Klop­če 60 mi­li­ju­na KM i Po­či­telj Bu­na sku­pa s LOT 3 Ze­ni­ca jug Ze­ni­ca sje­ver 120 mi­li­ju­na KM.

FOTOLIA

Naj­te­ža di­oni­ca Ko­ri­do­ra 5C naš­la se

u ve­li­kim fi­nan­cij­skim pro­ble­mi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.