Aus­trij­ski BKS pr­vi pre­tva­ra hr­vat­sku ban­ku u pos­lov­ni­cu

No­ve po­s­lje­di­ce ja­čih re­gu­la­tor­nih pri­ti­sa­ka i uvo­đe­nja ban­kar­ske uni­je

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JA­DRAN­KA DOZAN ja­dran­ka.dozan@pos­lov­ni.hr

Po­tez BKS-a zna­ko­vit je kao naz­na­ka smje­ra ko­jim bi mo­gli kre­nu­ti još ne­ki stra­ni vlas­ni­ci ov­daš­njih ba­na­ka

Vi­še se i ne sje­ćam kad smo u ban­ci za­poš­lja­va­li ope­ra­tiv­ce u os­nov­nom biz­ni­su. I ono ma­lo spo­ra­dič­nih za­poš­lja­va­nja uglav­nom je ve­za­no uz lo­gis­ti­ku i re­gu­la­tor­ne zah­tje­ve, po­put in­ter­ne re­vi­zi­je ili ITa, pri­ča iz­vr­š­ni di­rek­tor jed­ne od ve­ćih ba­na­ka. Sa snaž­nim re­gu­la­tor­nim i tr­žiš­nim pri­tis­ci­ma na tro­škov­nu (ne)efi­kas­nost i pro­fi­ta­bil­nost ma­nje se ban­ke u pra­vi­lu no­se i znat­no te­že.

A dok se me­đu oni­ma u do­ma­ćem vlas­niš­tvu go­di­na­ma ne us­pi­je­va do­go­vo­ri­ti okrup­nja­va­nje (a ka­mo­li pro­da­ja), one u vlas­niš­tvu stra­nih ba­na­ka ‘de fac­to’ ima­ju op­ci­ju vi­še ot­ka­ko smo čla­ni­ca EU. Jed­na ban­ka usko­ro bi je tre­ba­la i de­mons­tri­ra­ti. Pre­ma saz­na­ji­ma Pos­lov­nog dnev­ni­ka, ri­ječ­ka BKS Bank, u vlas­niš­tvu is­to­ime­ne iz Kla­gen­fur­ta, pr­va ka­ni is­ko­ris­ti­ti pra­vi­lo Uni­je o tzv. je­dins­tve­nom tr­ži­štu ili “sin­gle pa­ss­por­tu”.

Ukrat­ko, pre­re­gis­tri­rat će se iz sa­mos­tal­nog d.d.a, u pos­lov­ni­cu ma­tič­ne ban­ke i ta­ko nas­ta­vi­ti nu­di­ti svo­je us­lu­ge (pri­kup­lje­ti de­po­zi­te, nu­di­ti kre­di­te) na do­ma­ćem tr­ži­štu bez gnja­va­ža oko ni­za ka­pi­tal­nih, or­ga­ni­za­cij­skih i dru­gih zah­tje­va Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke. Sto­pit će se s ma­tič­nom ban­kom, a ti­me će se i ko­mu­ni­ka­ci­ja s ban­kov­nim su­per­vi­zo­rom pre­se­li­ti u Aus­tri­ju. Ka­ko doz­na­je­mo, iz BKSa su se već obra­ti­li HNBu s tak­vim zah­tje­vom. Goran Ra­me­ša, pred­sjed­nik Upra­ve, na naš je upit od­go­vo­rio ka­ko se “kao oz­bilj­na ins­ti­tu­ci­ja za­sad ne mo­gu iz­jas­ni­ti o tak­vim tvrd­nja­ma”. No, do­dao je ipak da je “u pri­pre­mi pri­op­će­nje za jav­nost ko­je će se obja­vi­ti po­čet­kom ožuj­ka”.

MO­GU­ĆI TREND NE IDE NA RU­KU DR­ŽAV­NIM FI­NAN­CI­JA­MA, NO RAS­TE­RE­ĆU­JE DAB ZA OSI­GU­RA­NJA DE­PO­ZI­TA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.