EBRD i Za­ba kre­di­ti­ra­ju Or­bi­co s 40 mil. eura

Ši­re­nje Re­gi­onal­nom dis­tri­bu­te­ru no­vac za ak­vi­zi­ci­ju u Polj­skoj, rad u Bu­gar­skoj i Slo­ve­ni­ji

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Eu­rop­ska ban­ka za ob­no­vu i ra­zvoj (EBRD) i za­gre­bač­ka ban­ka kre­di­ti­ra­ju Or­bi­co s po 20 mi­li­ju­na eura, za po­dr­šku ši­re­nju kom­pa­ni­je i una­pre­đe­nju pos­lo­va­nja.

Vo­de­ći hr­vat­ski dis­tri­bu­ter pro­izvo­da ši­ro­ke po­troš­nje ko­ji pos­lu­je u 18 ze­ma­lja kre­di­tom će fi­nan­ci­ra­ti ak­vi­zi­ci­ju ve­ćin­skog udje­la u vo­de­ćem polj­skom dis­tri­bu­te­ru Dis­tri­bev sp.z.o.o, ali i una­pri­je­di­ti pos­lo­va­nja svo­jih po­druž­ni­ca u Bu­gar­skoj i Slo­ve­ni­ji. “In­ten­zi­van rast u re­gi­ji tra­ži po­uz­da­nog part­ne­ra u fi­nan­ci­ra­nju no­vih ak­vi­zi­ci­ja. Do­sad nas je u to­me pra­ti­la Za­gre­bač­ka ban­ka, čla­ni­ca Unicre­dit gru­pe, s ko­jom ima­mo iz­nim­no us­pješ­nu su­rad­nju, ne sa­mo u Hr­vat­skoj, već i u dru­gim dr­ža­va­ma gdje je Or­bi­co pri­su­tan. Fi­nan­ci­ra­nje ak­vi­zi­ci­je Dis­tri­be­va, polj­ske kom­pa­ni­je, dis­tri­bu­te­ra Hei- ne­ke­na na polj­skom tr­ži­štu, uz Za­gre­bač­ku ban­ku pra­tio je i EBRD. Iz­nim­no smo za­do­volj­ni su­rad­njom za ci­je­log pro­ce­sa pri­pre­me i pre­go­vo­ra s obje ban­ke. Vje­ru­jem da će­mo i u bu­du­ćim ak­vi­zi­ci­ja­ma pro­na­ći in­te­res u za­jed­nič­koj su­rad­nji”, is­tak­nuo je Bran­ko Ro­glić, vlas­nik Or­bi­ca. Čel­ni­ci Za­be i EBRDa na­gla­si­li su da je po­sri­je­di va­žan ko­rak i za niz Or­bi­co­vih part­ne­ra, ko­ji­ma se otva­ra­ju no­va tr­ži­šta.

Bran­ko Ro­glić, vlas­nik Or­bi­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.