‘Bran­ši­za­ci­ja’ ga­si rad­na mjes­ta

Ne cvatu im ru­že Broj za­pos­le­nih u ban­kar­skom sek­to­ru u dvi­je go­di­ne pao za go­to­vo ti­su­ću

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Iu HNB-u tek su nam na­čel­no po­t­vr­di­li da su “za­pri­mi­li zah­tjev jed­ne ban­ke” ve­za­no uz tu mo­guć­nost. Prem­da je pro­jekt ban­kov­ne uni­je još da­le­ko od do­vr­šet­ka, auto­ri­te­ti EU oči­to su oci­je­ni­li da to ne pri­je­či pra­vi­la o je­dins­tve­nom ban­kar­skom tr­ži­štu.

S oko 1,4 mi­li­jar­de ku­na ak­ti­ve od­nos­no 0,34 pos­to tr­žiš­nog udje­la (na kra­ju ruj­na 2015.) BKS ban­ka svr­sta­va se u red ma­lih ba­na­ka u Hr­vat­skoj i uto­li­ko bi­lo kak­vi nje­ni pla­no­vi ne­ma­ju sis­tem­ski zna­čaj. Ho­će li i os­ta­ti iz­o­li­ra­ni slu­čaj ili je mo­žda ipak pr­va las­ta, mo­že se tek na­ga­đa­ti. U sva­kom slu­ča­ju, ne bi tre­ba­lo ču­di­ti da se tak­vih pre­is­pi­ti­va­nja uhva­te još ne­ke, mo­žda i osjet­no ve­će ban­ke od BKSa.

Slu­čaj je htio da je upra­vo ovih da­na i u ne­kim dru­gim zem­lja­ma EU ak­tu­al­no pi­ta­nje tak­vih prav­nos­ta­tus­nih is­ko­ra­ka. Pri­je ne­ko­li­ko da­na vo­de­ća je nordijska fi­nan­cij­ska gru­pa­ci­ja, šved­ska Nor­dea ban­ka ko­ja ima po­druž­ni­ce u osam ze­ma­lja (Skan­di­na­vi­je i Bal­ti­ka plus Ru­si­ja), za glav­nu skup­šti­nu u ožuj­ku naj­a­vi­la pri­jed­log “po­jed­nos­tav­lje­nja prav­ne struk­tu­re”. On se svo­di upra­vo na plan pre­tva­ra­nja po­druž­ni­ca Nor­dea ban­ke u Nor­ve­škoj, Fin­skoj i Dan­skoj u pos­lov­ni­ce.

“Struk­tu­ra pos­lov­ni­ca omo­gu­ćit će nam da do­is­ta dje­lu­je­mo kao jed­na Nor­dea. To će oja­ča­ti uprav­lja­nje i dio je po­jed­nos­tav­lje­nja na­ših pro­ce­sa, a u ko­nač­ni­ci će nas uči­ni­ti kon­ku­rent­ni­ji­ma na do­bro­bit na­ših kli­je­na­ta”, re­kao je pr­vi čo­vjek Nor­dee Cas­per von Ko­skull.

Us­t­vr­dio je i da će “bran­c­hi­fi­ca­ti­on” ima­ti tek mi­no­ran utje­caj na ra­zi­nu ka­pi­ta­li­za­ci­je i ka­pi­tal­nih zah­tje­va, kao i da se pro­mje­ne ne­će zna­čaj­no odra­zi­ti na iz­nos po­re­za na do­bit ko­je pla­ća Nor­dea Gro­up u zem­lja­ma u ko­ji­ma pos­lu­je. Sve u sve­mu, uvje­ren je da će du­go­roč­ne pred­nos­ti pre­va­njih gnu­ti u od­no­su na tro­ško­ve, a svim je no­dij­skim tr­ži­šti­ma na ko­jim pos­lu­ju obe­ćao i osi­gu­ra­va­nje jed­na­kih uvje­ta i kva­li­te­te us­lu­ga.

Da­ka­ko, pri­mjer Nor­dea ban­ke s oko 670 mi­li­jar­di eura ak­ti­ve, 10,5 mi­li­ju­na kli­je­na­ta i vi­še od 32 ti­su­će za­pos­le­nih u mno­go­če­mu ni­je us­po­re­div s pr­vim hr­vat­skim pri­mje­rom pre­tva­ra­nja po­druž­ni­ce stra­ne ban­ke u pos­lov­ni­cu. Vi­še je zna­ko­vit kao mo­gu­ća naz­na­ka smje­ra ko­jim bi mo­gle kre­nu­ti još ne­ki stra­ni vlas­ni­ci ov­daš- ba­na­ka, po­go­to­vo ako do­la­ze iz europ­skih ze­ma­lja s ma­njim ka­pi­tla­nim zah­tje­vi­ma ne­go što je to slu­čaj u Hr­vat­skoj.

S jed­ne stra­ne, kao svo­je­vr­s­na do­bra stra­na “bran­ši­za­ci­je” za lo­kal­ne je re­gu­la­to­re to što ti­me i obve­ze po os­no­vi osi­gu­ra­nja de­po­zi­ta (a EU je tu svi­ma pos­ta­vi­la ljes­tvi­cu na 100.000 eura) pre­la­ze na za to za­du­že­ne ins­ti­tu­ci­je u zem­lji ma­tič­ne ban­ke. Uto­li­ko, na­čel­no go­vo­re­ći, ni aus­trij­ski pan­dan na­šem DABu ne bi baš ra­do da ta po­ja­va uz­me ma­ha.

U is­to vri­je­me, to ne bi iš­lo na ru­ku ni do­ma­ćim dr­žav­nim fi­nan­ci­ja­ši­ma (a ne­iz­rav­no i po­rez­nim obvez­ni­ci­ma), jer je ban­kar­ski sek­tor u nas ba­rem do­ne­dav­no bio na­jiz­daš­ni­ji pla­ti­ša po­re­za na do­bit.

Ko­nač­no, “bran­ši­za­ci­ja” de­fi­ni­tiv­no ne po­go­du­je ni za­pos­le­nos­ti. U si­tu­aci­ji kad ino­zem­ne gru­pa­ci­je već cen­tra­li­zi­ra­ju ne­ke po­za­din­ske (back of­fi­ce) funk­ci­je, pre­tva­ra­nje ba­na­kak­će­ri u pos­lov­ni­ce sma­nji­lo bi po­tre­bu za za­pos­le­ni­ma u ban­kar­skom sek­to­ru.

U nje­mu da­nas ra­di vi­še od 20.000 lju­di (2014. bi­lo ih je 20.676). Su­prot­no prev­la­da­va­ju­ćoj per­cep­ci­ji, i u ban­ka­ma po­la­ko kop­ni broj za­pos­le­nih. Ti­je­kom 2013 i 2014. pao je za go­to­vo ti­su­ću, a pri­lič­no je iz­gled­no da će taj trend ni­je i za­vr­šen. Ali to ni­je sa­mo pi­ta­nje mo­gu­će “bran­ši­za­ci­je” već ukup­nih per­s­pek­ti­va ras­ta i gos­po­dar­stva i kre­di­ti­ra­nja.

U HNB-u ka­žu da su 'za­pri­mi­li zah­tjev jed­ne ban­ke za pre­tva­ra­nje u pos­lov­ni­cu'

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.