Otvo­ren ste­čaj He­li­os Fa­ro­sa, blo­ki­ra­ni s 90 mil. ku­na

Ne­us­pje­li pred­ste­čaj Tu­ris­tič­ka kom­pa­ni­ja je u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu Va­li­du­sa u ste­ča­ju (70%), dok je pre­ma ZSE u top 10 di­oni­ča­ra i dr­ža­va, s udje­lom od 7 pos­to ko­jim uprav­lja CERP

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tr­go­vač­ki sud u Spli­tu otvo­rio je na pri­jed­log Fi­ne ste­čaj tvrt­ke He­li­os Fa­ros ko­ja je u du­go­traj­noj blo­ka­di s ne­pod­mi­re­nim obve­za­ma sre­di­nom si­ječ­nja u iz­no­su od 90 mi­li­ju­na ku­na. Tvrt­ka ima znat­ni­ju imo­vi­nu te je u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu Va­li­du­sa u ste­ča­ju (70%), dok je pre­ma ZSE u top 10 di­oni­ča­ra i dr­ža­va, s udje­lom od 7% ko­jim uprav­lja CERP.Za ste­čaj­nu upra­vi­te­lji­cu ime­no­va­na je Mi­ra Haj­dić, vjerovnici su po­zva­ni da pri­ja­ve traž­bi­ne, a is­pit­no i iz­vje­štaj­no ro­či­šte za­ka­za­no je za 29. trav­nja.

No, mo­gu­ća je i žal­ba duž­ni­ka Vi­so­kom tr­go­vač­kom su­du, što se ov­dje i oče­ku­je: na­ime, duž­nik je in­zis­ti­rao na pre­ki­du pos­tup­ka, pred­la­žu­ći su­du da do­ne­se “svr­si­shod­nu, a ne for­mal­nu od­lu­ku”, za ko­ju je us­t­vr­dio da bi do­ni­je­la šte­tu svim su­di­oni­ci­ma i sa­mom duž­ni­ku. U kon­kret­nom slu­ča­ju pro­vo­de­ći pret­hod­ni pos­tu­pak za is­pi­ti­va­nje uvje­ta za otva­ra­nje ste­ča­ja, ste­čaj­ni sud na kra­ju ni­je na­šao ni­je­dan raz­log da bi pre­kid tog pos­tup­ka sve do od­lu­ke Uprav­nog suda u Spli­tu bio za­kon­ski mo­guć, po­čev­ši s ti­me da tuž­ba Uprav­nom su­du ne­ma od­god­ni uči­nak. Ka­ko je po­jaš­nje­no u obraz­lo­že­nju, ri­ječ je i o spo­ru u ko­jem Fi­ni­no rje­še­nje o obus­ta­vi pred­ste­ča­ja iz 2014. ne os­po­ra­va sam duž­nik, ne­go vje­rov­nik hvar­ski Sta­ri Grad. Njegov, pak, in­te­res kao vje­rov­ni­ka, pa i jav­ni in­te­res da us­pi­je u ste­ča­ju duž­ni­ka vr­lo je de­talj­no ela­bo­ri­ran, što ne­ki tu­ma­če i kao pra­vu prav­nu lek­ci­ju. Ina­če, u kon­kret­nom slu­ča­ju Fi­na je na­kon obus­ta­ve pred­ste­ča­ja pod­ni­je­la pri­jed­log za ste­čaj za­to što u “raz­dob­lju du­žem od 60 da­na ima evi­den­ti­ra­ne ne­iz­vr­še­ne os­no­ve za pla­ća­nje, ko­je je tre­ba­lo, na te­me­lju va­lja­ne os­no­ve za pla­ća­nje, bez dalj­njeg pris­tan­ka duž­ni­ka na­pla­ti­ti s bi­lo ko­jeg od nje­go­vih ra­ču­na”.

PD

He­li­os Fa­ros ima vri­jed­nu imo­vi­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.