Sud naj­a­vio ste­čaj Ja­dran film pro­duk­ci­je, Gru­bi­šić na­pao Fi­nu

Ka­os u Du­bra­vi Di­rek­tor tvr­di da su po­da­ci o blo­ka­di ra­ču­na pa­ušal­no na­ve­de­ni

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SAŠA PAPARELLA

Fi­na tra­ži ste­čaj na­kon što je Gru­bi­šić za­tra­žio pred­ste­čaj­nu na­god­bu, ali po­tom ni­je dos­ta­vio tra­že­nu do­ku­men­ta­ci­ju

Tr­go­vač­ki sud u Za­gre­bu po­zvao je zas­tup­ni­ke tvrt­ke Ja­dran fil­ma pro­duk­ci­ja, či­ji je di­rek­tor Vin­ko Gru­bi­šić, da u ro­ku od 15 da­na pre­da­ju ovje­ren po­pis imo­vi­ne i obve­za tvrt­ke ko­joj je ut­vr­đen dug od 294.000 ku­na.

U ogla­su se po­zi­va­ju vjerovnici te tvrt­ke, ko­ja je bi­la u pos­tup­ku pred­ste­čaj­ne na­god­be da u ro­ku od 45 da­na, pred­lo­že otva­ra­nje stečajnog pos­tup­ka, a ne oda­zo­vu li se Gru­bi­šić i vjerovnici sud je naj­a­vio da će do­ni­je­ti rje­še­nje o otva­ra­nju i za­tva­ra­nju stečajnog pos­tup­ka.

'Du­go­vi su na­mi­re­ni'V

Čim je taj po­ziv objav­ljen, iz Ja­dran film pro­duk­ci­jE jav­lje­no je da tvrt­ka ni­je u blo­ka­di te da je “Tr­go­vač­ki sud po­kre­nuo skra­će­ni ste­čaj­ni pos­tu­pak na te­me­lju pri­jed­lo­ga Fi­ne u ko­jem su pa­ušal­no na­ve­de­ni po­da­ci o blo­ka­di ra­ču­na”. Kao do­kaz, dos­ta­vi­li su po­t­vr­du Fi- ne u ko­joj se na­vo­di da ta tvrt­ka od 16. pro­sin­ca do da­nas ne­ma ne­pod­mi­re­nih os­no­va za pla­ća­nje. “Ja­dran film pro­duk­ci­ja je proš­le pos­lov­ne go­di­ne ima­lo do­bit od 246.000 ku­na i mi­li­jun­ski pro­met, a ove će os­tva­ri­ti još ve­ći pro­met i do­bit”, na­vo­di se u do­pi­su.

Iako je Ja­dran film pro­duk­ci­ja jed­na je od ri­jet­kih tvrt­ki nas­ta­lih na ra­zva­li­na­ma film­skih stu­di­ja u Du­bra­vi ko­ja pos­lu­je u plu­su, u ruj­nu 2014. di­rek­tor Vin­ko Gru­bi­šić za­tra­žio je pred­ste­čaj­nu na­god­bu zbog du­ga od 3,2 mi­li­ju­na ku­na. Tvrt­ka je u vlas­niš­tvu Ja­dran fil­ma d.d., tvrt­ke pod kon­tro­lom obi­te­lji Vin­ka Gru­bi­ši­ća.

Od ukup­no osam tvrt­ki ko­ji u svom na­zi­vu ima­ju Ja­dran film jed­na je Ja­dran film stu­dio, bri­sa­na iz re­gis­tra 2013., a za tvrt­ku Ja­dran film mi­li­ta­ria na­jav­lje­no je bri­sa­nje. Slič­na sud­bi­na če­ka još tri po­ve­za­ne tvrt­ke. Uz Ja­dran film pro­duk­ci­ju, u ne­us­pje­li pos­tu­pak pred­ste­čaj­ne na­god­be uš­le su Ja­dran film kre­ativ­na agen­ci­ja i Ja­dran film ne­s­vr­sta­ni. U sva tri slu­ča­ja u za­da­nom ro­ku od­go­vor­ne oso­be ni­su dos­ta­vi­le do­ku­men­ta­ci­ju, pa je taj ma­ne­var oči­to bio us­mje­ren na ku­po­vi­nu vre­me­na. Za­to je u zad­nje vri­je­me Fi­na za te tri tvrt­ke re­dom pod­ni­je­la pri­jed­log za po­kre­ta­nje stečajnog pos­tup­ka, pa ta­ko i u spor­nom slu­ča­ju Ja­dran film pro­duk­ci­je.

Bez pri­ho­da

Lo­še se pi­še i dvje­ma tvrt­ka­ma ko­je go­di­na­ma ne­ma­ju ni­ku­ne pri­ho­daJa­dran film kre­ativ­na agen­ci­ja već je go­di­na­ma u blo­ka­di, a tvrt­ka Ja­dran film ne­s­vr­sta­ni uš­la je u pred­ste­čaj­nu na­god­bu zbog po­la mi­li­ju­na ku­na du­ga.

Bez ikak­vih pri­ho­da su i Ja­dran film pro­duc­ti­on ser­vi­ce te Ja­dran film ope­ra­tiv­na kom­pa­ni­ja. Do­bro pos­lu­je je­di­no ma­tič­ni Ja­dran film d.d.na­kon par loših go­di­na, 2014. ta je tvrt­ka ima­la 10,2 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da i do­bit od 1,8 mi­li­ju­na.

BORIS ŠČITAR/

Ve­ći­na od de­se­tak tvrt­ki po­ve­za­nih s Ja­dran fil­mom je pred ga­še­njem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.