Pro­pa­da aka­de­mi­ja Sil­vi­ja Ma­ri­ća

Duguju 1,5 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tr­go­vač­ki sud u Za­gre­bu obja­vio je oglas u ko­jem se po­zi­va­ju vjerovnici No­go­met­ne aka­de­mi­je Ma­rić, udru­ge ko­joj je pred­sjed­nik bio biv­ši no­go­me­taš Di­na­ma Sil­vio Ma­rić, da u ro­ku od 45 da­na pred­lo­že otva­ra­nje stečajnog pos­tup­ka zbog na­go­mi­la­nog du­ga od 1,5 mi­li­ju­na ku­na. U ogla­su se po­zi­va­ju zas­tup­ni­ci te udru­ge da u ro­ku od 15 da­na pre­da­ju ovje­ren po­pis imo­vi­na i oba­ve­za No­go­met­ne aka­de­mi­je Ma­rić (NA Ma­rić), a ne oda­zo­vu li se oni ili vjerovnici sud će sma­tra­ti da je taj duž­nik nes­po­so­ban za pla­ća­nje te će do­ni­je­ti rje­še­nje o otva­ra­nju i za­klju­če­nju skra­će­nog stečajnog pos­tup­ka. No­go­met­na aka­de­mi­ja Ma­rić bi­la je otvo­re­na 2008. u bli­zi­ni sta­di­ona za­gre­bač­kog Di­na­ma, a osim no­go­met­ne ško­le za dje­cu, u opi­su dje­lat­nos­ti na­vo­di­lo se i pla­ni­ra­nje ra­da i ra­zvit­ka no­go­met­nog spor­ta, or­ga­ni­zi­ra­nje i pro­vo­đe­nje tre­nin­ga, ali i pri­pre­ma čla­no­va za su­dje­lo­va­nje u sas­ta­vu grad­ske, žu­pa­nij­ske od­nos­no dr­žav­ne re­pre­zen­ta­ci­je.

Os­ni­vač­ka skup­šti­na udru­ge NA Ma­rić odr­ža­na je kra­jem 2002., a kao nje­zin pred­sjed­nik od 2007. do 2011. u re­gis­tru udru­ga na­vo­dio se Sil­vio Ma­rić. Biv­ši no­go­me­taš Di­na­ma na­kon otvo­re­nja aka­de­mi­je 2008. bio je pri­jav­ljen gra­đe­vin­skoj in­s­pek­ci­ji jer ga je član Vi­je­ća grad­ske če­t­vr­ti Mak­si­mir op­tu­žio da je uz po­moć ve­za u Grad­skom ure­du za gra­di­telj­stvo na ze­le­noj po­vr­ši­ni iz­gra­dio par­ki­ra­li­šte za svo­ju aka­de­mi­ju te da je sa­gra­dio mon­taž­ne objek­te bez do­zvo­le. Ma­rić je imao i obrt za ren­ta­nje auto­mo­bi­la Ma­ra­rent, ko­ji je la­ni od­ja­vio.

MARKO LUKUNIĆ/PIXELL

Sil­vio Ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.