Pro­met u tr­go­vi­ni po­ras­tao 4,8 pos­to

Pro­si­nač­ki opo­ra­vak Naj­bo­lji re­zul­ta­ti od 2007.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zagreb Dr­žav­ni za­vod za sta­tis­ti­ku obja­vio je u če­t­vr­tak da je pro­met u tr­go­vi­ni na ma­lo u lanj­skom pro­sin­cu re­al­no po­ras­tao za 4,8 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni, po­t­vr­div­ši ta­ko svo­ju pr­vu pro­cje­nu. Pre­ma po­da­ci­ma DZSa, u pro­sin­cu je pro­met od tr­go­vi­ne na ma­lo no­mi­nal­no po­ras­tao za 3,8 pos­to, a re­al­no za 4,8 pos­to u od­no­su na is­ti mje­sec pret­hod­ne go­di­ne. To je znat­no br­ži rast ne­go mje­sec da­na pri­je, ka­da je po­troš­nja po­ras­la 3,2 pos­to, i naj­ve­ći skok pro­me­ta u ma­lo­pro­da­ji od ruj­na 2007.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.