In­ter­Con­ti­nen­tal se vra­ća, i Kos­tić bi ušao

Vru­ća me­ta Hr­vat­ska me­tro­po­la na ni­ša­nu vo­de­ćih svjet­skih i re­gi­onal­nih ho­tel­skih ope­ra­te­ra TripA­dvi­sor o na­šim ho­te­li­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA CRNJAK

H. Ve­er­steg, di­rek­tor Gru­pe IHG za juž­nu Eu­ro­pu, ka­že da pre­fe­ri­ra­ju gre­en­fi­eld, i to Zagreb. MK Re­sort Mi­odra­ga Kos­ti­ća bi sa­mo brown­fi­eld

Ho­tel­ska gru­pa In­ter­Con­ti­nen­tal (IHG), je­dan od vo­de­ćih svjet­skih ho­tel­skih ope­ra­te­ra, pla­ni­ra otvo­ri­ti ho­tel u Za­gre­bu, po­t­vr­dio je za Pos­lov­ni dnev­nik Hyl­ko Ve­er­steg, di­rek­tor Gru­pe IHG za juž­nu Eu­ro­pu, ko­ji je bio je­dan od su­di­oni­ka na Adria Ho­tel Fo­ru­mu. Ve­er­steg za­sad ne ot­kri­va o ko­joj je lo­ka­ci­ji ri­ječ, od­nos­no u ko­joj su fa­zi raz­go­vo­ri s po­ten­ci­jal­nim ula­ga­či­ma, no ka­že ka­ko će to pri­je bi­ti gre­en­fi­eld ne­go ula­zak u ne­ki od pos­to­je­ćih ho­tel­skih obje­ka­ta. “IHG že­li ula­ga­ti u Hr­vat­skoj i Slo­ve­ni­ji, a ka­ko je naš fo­kus na ur­ba­nim sre­di­šti­ma i glav­nim gra­do­vi­ma, na­rav­no da nas naj­vi­še za­ni­ma Zagreb. Još raz­ma­tra­mo op­ci­je, zna­te da tak­vi pre­go­vo­ri zna­ju tra­ja­ti, no ra­do će­mo se vra­ti­ti u Zagreb”, ka­že Ve­er­steg, ko­ji mis­li da ne­će bi­ti pro­ble­ma s pro­na­la­skom po­volj­no­ga inves­ti­to­ra.

Na pa­ne­lu o glo­bal­nim i lo­kal­nim bren­do­vi­ma Ve­er­steg je, na­ime, is­tak­nuo da me­đu glo­bal­nim inves­ti­to­ri­ma ima pu­no op­ti­miz­ma za ula­ga­nje u juž­noj Eu­ro­pi, uklju­ču­ju­ći i Hr­vat­sku. “To­me je pri­do­ni­je­la i si­tu­aci­ja u Tur­skoj, ko­ja će dio inves­ti­to­ra pre­us­mje­ri­ti i u va­šu re­gi­ju”, is­ti­če Ve­er­steg.

Pr­vi In­ter­Con­ti­nen­tal u biv­šoj Ju­gos­la­vi­ji otvo­ren je baš u Za­gre­bu, u ho­te­lu Es­pla­na­de 1964., da bi se 1975. pre­se­lio u ta­da no­vi ne­bo­der u Sav­skoj, gdje je pod tim bren-

Naj­bo­lje ocje­ne od Ru­sa, Bri­ta­na­ca...

Fo­rum je po­ka­zao da in­te­res inves­ti­to­ra, ho­tel­skih ope­ra­to­ra pos­to­ji, a ras­te i in­te­res po­sje­ti­te­lja te rej­ting pos­to­je­ćeg hr­vat­skog ho­tel­skog smje­šta­ja, po­t­vr­di­la je ana­li­za Char­li­eja Bal­lar­da iz TripA­dvi­so­ra. Su­de­ći pre­ma bro­ju pre­gle­da ko­ris­ni­ka, u po­s­ljed­njih 12 mje­se­ci naj­vi­še je po­ras­tao in­te­res gos­ti­ju iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je (za 20%), sli­je­di Ita­li­ja (15%), Nje­mač­ka (9%). Uku­pan pri­hod ho­tel­skih so­ba bu­ki­ra­nih pre­ko TripA­dvi­so­ra u 2015. je iz­no­sio 36 mi­li­ju­na do­la­ra, što mo­žda zvu­či mno­go, ali je tek iz­me­đu po­la i dva pos­to pri­ho­da ci­je­le Eu­ro­pe. Naj­bo­lje ocje­ne hr­vat­ski ho­te­li do­bi­va­ju od Ru­sa, Bri­ta­na­ca i Ame­ri­ka­na­ca. Za­nim­lji­vo na glo­bal­noj ra­zi­ni čak tre­ći­na ko­ris­ni­ka TripA­dvi­so­ra gle­da­la je ne­bren­di­ra­ne bu­tique ho­te­le. dom pos­lo­vao do sre­di­ne 90ih, kad je ho­tel ku­pio Ivi­ca To­do­rić i na­zvao ga Ope­ra. Ho­tel 2002. ku­pu­je An­đel­ko Le­ko, ko­ji ga adap­ti­ra i sa Starwo­odom ugovara brend Wes­tin. IHG je ne­dav­no naj­a­vio otva­ra­nje svog če­t­vr­tog ho­te­la u Sr­bi­ji, to će bi­ti ho­tel Crowne Pla­za u No­vom Sadu. Tom pri­li­kom iz gru­pa­ci­je su objas­ni­li strategiju da na­ve­de­ni brend ra­zvi­ja­ju u ras­tu­ćim pos­lov­nim cen­tri­ma. Brend Crowne Pla­za Ho­tels&Re­sorts pos­lu­je u 400ti­njak ho­te­la u 65 ze­ma­lja, u glav­nim grad­skim sre­di­šti­ma, i če­t­vr­ti je po ve­li­či­ni luk­suz­ni ho­tel­ski brend te je­dan od naj­b­že­ras­tu­ćih.

Hr­vat­ska i da­lje ima ma­lo bren­di­ra­nih ho­te­la, tek 16 pos­to ho­te­la pos­lu­je pod glo­bal­nim bren­do­vi­ma, ta­ko da ima mjes­ta za ra­zvoj tr­ži­šta. Do­bar dio ka­pa­ci­te­ta u Hr­vat­skoj pos­lu­je pod lo­kal­nim bren­do­vi­ma, kao što su Ma­is­tra, Va­la­mar, Pla­va la­gu­na, Ja­dran­ka... Me­đu vo­de­ćim je re­gi­ona­nim lo­kal­nim bren­do­vi­ma i MK Re­sort, kom­pa­ni­ja u vlas­niš­tvu sr­p­skog po­du­zet­ni­ka Mi­odra­ga Kos­ti­ća, ko­ja ima luk­suz­ne ka­pa­ci­te­te na Ko­pa­oni­ku i ho­te­lu Be­ogra­du, a proš­le je go­di­ne pre­uze­la za 25 mi­li­ju­na eura i ho­tel Kem­pin­ski u Por­to­ro­žu.

“Že­li­mo se ši­ri­ti u Hr­vat­sku i pre­go­va­ra­mo o ne­kim inves­ti­ci­ja­ma, a za­ni­ma­ju nas is­klju­či­vo pos­to­je­ći objek­ti, od­nos­no brown­fi­eld inves­ti­ci­je”, po­t­vr­dio je ge­ne­ral­ni di­rek­tor MK Re­sor­ta Ni­ko­la Avram. Avram se ina­če za­uzi­ma za ra­zvoj lo­kal­nih bren­do­va, što je za inves­ti­to­re po­volj­ni­je i jed­nos­tav­ni­je, jer se ne mo­ra­ju pri­la­go­đa­va­ti stro­gim stan­dar­di­ma ope­ra­te­ra ko­ji odre­đu­ju od ve­li­či­ne so­be na­da­lje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.