La­va­zza os­ta­je u Hr­vat­skoj

Veliki pla­no­vi Pre­go­va­ra­ju s no­vim dis­ti­bu­te­rom i ula­žu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ta­li­jan­ski pro­izvo­đač ka­ve La­va­zza obja­vio je da ne­sme­ta­no nas­tav­lja pos­lo­va­nje u Hr­vat­skoj na sva tri pos­lov­na po­dru­čja ma­lo­pro­da­ji, HORECAi i kap­su­la­ma za ured­sku upo­tre­bu, od­nos­no da je u ti­je­ku pro­mje­na dis­tri­bu­te­ra za po­dru­čje ma­lo­pro­da­je i HORECAe. Dis­tru­bu­te­ri kap­su­la za ured­sku upo­tre­bu os­ta­ju Drin­ko­ma­tic i Tri­ven­ding. Ti­je­kom prijelaznog raz­dob­lja dis­tri­bu­ci­ju za ma­lo­pro­da­ju i HORECAu će pre­uze­ti tvrt­ka Mo­ja ka­va d.o.o. te će dis­tri­bu­ci­ja na svim po­dru­čji­ma teći neo­me­ta­no, na­vo­de is­ti­ču­ći da su de­ta­lji do­go­vo­ra o no­vom tr­žiš­nom nas­tu­pu s no­vim dis­tri­bu­te­rom u za­vr­š­noj fa­zi. “La­va­zza će s no­vim tr­žiš­nim i pos­lov­nim pris­tu­pom po­ve­ća­ti ula­ga­nja u ra­zvoj bren­da na hr­vat­skom tr­ži­štu te će oja­ča­ti por­t­fo­lio pro­izvo­da i mar­ke­tin­šku pri­sut­nost”, pri­op­ći­li su is­ti­ču­ći da su broj je­dan na tr­ži­štu kap­su­la za ured­sku upo­tre­bu te 3. naj­pro­da­va­ni­ja ka­va u HORECAi. Do­sa­daš­nji uvoz­nik i dis­tri­bu­ter La­va­zze za Hr­vat­sku bi­la je Fran­c­ko­va Ga­la Plus, ko­ja je ne­dav­no ra­ski­nu­la ugo­vor zbog “iz­mje­ne stra­te­gi­je ula­ga­nja principala..., ko­ja je u pi­ta­nje do­ve­la sta­bil­nost i odr­ži­vost pos­lo­va­nja Ga­le Plus.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.