IJF: Dug lo­kal­ne dr­ža­ve sko­čio na 4,5 mi­li­jar­di ku­na

Dr­ža­va u ma­lom Dug ras­te na svim ra­zi­na­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

U pro­tek­lih 12 go­di­na di­rek­tan dug vi­še se ne­go udvos­tru­čio s dvi­je na 4,5 mi­li­jar­de ku­na. Naj­vi­še se za­du­ži­va­li gra­do­vi, po­seb­no Grad Zagreb, po­tom žu­pa­ni­je

Ras­pra­vi o pres­la­gi­va­nju te­ri­to­ri­jal­nog pre­us­tro­ja i po­tre­bi cr­ta­nja dru­ga­či­je ma­pe re­gi­ja u če­t­vr­tak se pri­dru­žio i Ins­ti­tut za jav­ne financije iz­ni­jev­ši broj­ke o du­go­vi­ma lo­kal­ne upra­ve. Di­rek­tan dug žu­pa­ni­ja, gra­do­va i op­ći­na u ko­ji ula­ze kre­di­ti i iz­da­nja vri­jed­nos­nih pa­pi­ra, ali ne i jam­s­tva, ide ru­ku pod ru­ku s jav­nim du­gom dr­ža­ve: u pro­tek­lih 12 go­di­na vi­še se ne­go udvos­tru­čio s dvi­je na 4,5 mi­li­jar­de ku­na. Pri­tom su se naj­vi­še za­du­ži­va­li gra­do­vi, po­seb­no Grad Zagreb, po­tom žu­pa­ni­je, a naj­ma­nje du­ga ima­ju op­ći­ne. Pro­sječ­ni dug gra­do­va či­ni go­to­vo po­lo­vi­cu, žu­pa­ni­ja če­t­vr­ti­nu, a sam Grad Zagreb či­ni pe­ti­nu ukup­nog du­ga svih lo­kal­nih je­di­ni­ca, iz­ra­ču­na­le su auto­ri­ce naj­no­vi­jeg os­vr­ta IJFa Ka­ta­ri­na Ott i Mi­ha­ela Bro­nić iz po­da­ta­ka Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja.

Zagreb kao svi za­jed­no

Prem­da svi gra­do­vi (bez Za­gre­ba) duguju 1,9 mi­li­jar­di ku­na, a sa­ma me­tro­po­la du­gu­je kao 29 naj­za­du­že­ni­jih gra­do­va, mi­li­jar­du i pol ku­na, u us­po­red­bi s pri­ho­di­ma ko­je os­tva­ri taj dug ni­je po­se­bi­ce zna­ča­jan, is­ti­ču. Kad je ri­ječ o žu­pa­ni­ja­ma, njih dva­de­set po­ve­ća­lo je dug s 316,6 mi­li­ju­na ku­na 2002. na 683 mi­li­ju­na ku­na, ko­li­ko su ot­pla­ći­va­le kra­jem 2014. Iako će proš­la go­di­na još ne­ko vri­je­me os­ta­ti ne­poz­na­ni­ca do obja­ve po­da­ta­ka, re­kor­dan iz­nos žu­pa­ni­je su du­go­va­le 2010. go­di­ne ka­da su vra­ća­le čak 962 mi­li­ju­na ku­na. Fi­nan­cij­ski sli­ka ko­ju ocr­ta­va lo­kal­na upra­va u kon­tek­s­tu ras­tu­ćeg jav­nog du­ga dr­ža­ve i pri­ti­ska na kre­dit­ni rej­ting, za­si­gur­no će bi­ti je­dan od ključ­nih ar­gu­me­na­ta u de­ba­ti o te­ri­to­ri­jal­nom pre­us­tro­ju. Ne ula­ze­ći u kon­tekst ka­ko je dug nas­tao i za što je no­vac utro­šen, Ott i Bro­nić is­ti­ču da se čak 80 pos­to žu­pa­nij­skog du­ga (570 mi­li­ju­na ku­na) od­no­si sa­mo na po­lo­vi­cu žu­pa­ni­ja, a pri­mje­ću­ju da su pri­li­ku da se za­du­že is­ko­ris­ti­le sve žu­pa­ni­je osim Du­bro­vač­ko­ne­re­tvan­ske ko­ja je je­di­na bez du­ga.

Ša­ro­li­ka sli­ka

Pr­va na lis­ti po vi­si­ni du­ga bi­la je Kra­pin­sko­za­gor­ska žu­pa­ni­ja sa 116,5 mi­li­ju­na ku­na, sli­je­di Is­tar­ska sa 76,3 mi­li­ju­na, Po­že­škos­la­von­ska s 63,7 mi­li­ju­na ku­na te Si­sač­ko­mos­la­vač­ka sa 57,4 mi­li­ju­na ku­na. Osim Dur­bo­vač­ko­ne­re­tvan­ske, naj­ma­nje su za­du­že­ne Lič­ko­senj­ska, Kar­lo­vač­ka, Za­dar­ska i Za­gre­bač­ka, ko­je za­jed­no duguju toč­no pet pu­ta ma­nje od vo­de­će Kra­pin­sko­za­gor­ske žu­pa­ni­je. Goran Pa­uk, pred­sjed­nik Za­jed­ni­ce žu­pa­ni­ja, ujed­no i ši­ben­skok­nin­ski žu­pan, u če­t­vr­tak ni­je bio spre­man ko­men­ti­ra­ti broj­ke dok, ne vi­di ci­je­li os­vrt IJFa na­kon če­ga će, naj­a­vio je, Za­jed­ni­ca žu­pa­ni­ja vje­ro­jat­no iz­a­ći pri­op­će­njem. Ša­ro­lik je i os­ta­tak lo­kal­ne sli­ke: dva­de­set i dva gra­da uop­će ne­ma­ju du­ga ili je on ma­nji od 100.000 ku­na, dok se po­lo­vi­ca du­ga svih op­ći­na, oko 200 mi­li­ju­na ku­na od­no­si sa­mo 20 od 428 op­ći­na, a njih 60 pos­to ne op­te­re­ću­je dug. Naj­ve­ći dug po sta­nov­ni­ku ima op­ći­na Du­go­po­lje, oko 10.000 ku­na.

Za­kon o pro­ra­ču­nu pro­pi­su­je da se lo­kal­na upra­va mo­že krat­ko­roč­no za­du­ži­va­ti u slu­ča­ju de­fi­ci­ta u pro­ra­ču­nu ti­je­kom go­di­ne, a du­go­roč­no je­di­no za fi­nan­ci­ra­nje ka­pi­tal­nih inves­ti­ci­ja, i to uz po­t­vr­du lo­kal­nog pred­stav­nič­kog ti­je­la i su­glas­nost Vla­de. Go­diš­nje obve­ze mo­gu do­se­ći naj­vi­še 20 pos­to lo­kal­nih pri­ho­da iz pret­hod­ne go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.