Tr­gov­ci­ma kra­đe ot­mu 130 ml­rd. USD

(Ne)si­gur­nost Bran­ša upo­zo­ri­la na ve­li­ke gu­bit­ke

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BABIĆ

Pro­cje­nju­je se da u Hr­vat­skoj ma­lo­pro­da­ji go­diš­nje kroz kra­đe nes­ta­je mi­li­jar­du ku­na

Gu­bi­ci u ma­lo­pro­da­ji ra­di kra­đa na glo­bal­noj ra­zi­ni go­diš­nje se pro­cje­nju­ju na 130 mi­li­jar­di do­la­ra. Upo­zo­rio je na to Ma­ri­jan Ben­ko, iz­vr­š­ni di­rek­tor za kor­po­ra­tiv­nu si­gur­nost u Agro­ko­ru na pr­voj me­đu­na­rod­noj kon­fe­ren­ci­ji “Si­gur­nost u ma­lo­pro­da­ji” ko­ja se ju­čer odr­ža­la u Za­gre­bu.

Od tog ukup­nog iz­no­sa čak 39 pos­to ot­pa­da na in­ter­ne kra­đe za­pos­le­ni­ka, na ek­s­ter­ne se od­no­si 38 pos­to dok se uz ad­mi­nis­tra­tiv­ne po­gre­ške ve­že 16 pos­to, a uz do­bav­lja­če se­dam pos­to.

“Agro­kor je vr­lo slo­že­na or­ga­ni­za­ci­ja pa je sto­ga vr­lo zah­tjev­no or­ga­ni­zi­ra­ti pro­ces za­šti­te jer ba­vi­mo se od tr­go­va­nja bur­zov­nom ro­bom pre­ko

Ma­ri­jan Ben­ko

AGRO­KOR po­ljo­pri­vre­de do ma­lo­pro­da­je u čvr­stim, ali i mon­taž­nim objek­ti­ma ki­os­ci­ma ko­jih, pri­mje­ri­ce, ima­mo 1400 u Hr­vat­skoj”, po­jas­nio je Ben­ko. Je­dan od pri­mje­ra ko­je je iz­nio na kon­fe­ren­ci­ji je dnev­na po­troš­nja 35.000 li­ta­ra po­gon­skog go­ri­va ko­je se tro­ši u raz­dob­lju že­tve i otva­ra mo­guć­nost za ko­je­ka­kav “lov u mut­nom”.

“Tro­šak za­šti­te sto­ga se ne smi­je pro­ma­tra­ti kao tro­šak ne­go kao stra­te­ška inves­ti­ci­ja”, na­gla­sio je Agro­ko­rov struč­njak za si­gur­nost.

Pro­cje­nju­je se, rek­la je na kon­fe­ren­ci­ja Re­na­ta Don­če­vić, čla­ni­ca Upra­ve tvrt­ke Alarm auto­ma­ti­ka, da u Hr­vat­skoj u ma­lo­pro­da­ji go­diš­nje kroz kra­đe nes­ta­je mi­li­jar­du ku­na.

Pos­to­tak gu­bi­ta­ka tr­go­va­ca na do­ma­ćem tr­ži­štu jed­nak je eu­rop­skom pro­sje­ku i iz­no­si 1,05 pos­to od os­tva­re­nog ukup­nog pro­me­ta u ma­lo­pro­da­ji što ni­je za­ne­ma­ri­vo, oso­bi­to ako se us­po­re­di s pro­fi­tom tr­go­vač­kih la­na­ca u Hr­vat­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.