Do­ma­ći Wemy mi­je­nja Ins­ta­gram

Pos­lov­ni an­đeo Hr­vo­je Pr­pić ulo­žio u hr­vat­sku tvrt­ku GoWemy

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/MALO PODUZETNIŠTVO -

Star­tup tvrt­ka GoWemy, ko­ja se jav­nos­ti pres­ta­vi­la svo­jom apli­ka­ci­jom za oda­bir mod­ne kom­bi­na­ci­je Wemy, do­bi­la je ovih da­na veliki vje­tar u le­đa ka­da je u njih svoj no­vac od­lu­čio ulo­ži­ti pos­lov­ni an­đeo Hr­vo­je Pr­pić. On sma­tra da Wemy ima veliki po­ten­ci­jal i da bi u per­s­pek­ti­vi mo­gao kon­ku­ri­ra­ti glo­bal­no poz­na­tom Ins­ta­gra­mu. Pr­pić na­vo­di da je trend da ti­nje­dže­ri sve vi­še na­pu­šta­ju ko­me­ri­ci­jal­ne mre­že po­put Fa­ce­bo­oka i Ins­ta­gra­ma te tra­že al­ter­na­ti­ve, a jed­na od tak­vih mo­gla bi bi­ti upra­vo i ova. Wedy su ra­zvi­li, ka­ko je Pos­lov­ni već pi­sao, Di­no Mi­le­ta i Mir­ko Mi­li­čić sa svo­jim pre­te­ro­čla­nim ti­mom. Ide­ja za apli­ka­ci­ju doš­la im je kad su se i sa­mi su­oči­li s pro­ble­mom ‘što odje­nu­ti’, ‘ka­ko mi ovo sto­ji’, ‘je­sam li staj­liš’ i sl. Pro­jekt je star­tao la­ni u ve­lja­či.

Hr­vo­je Pr­pić ra­ču­na na mi­gra­ci­ju mla­dih s Fa­ce­bo­oka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.