ZA RIBNJAČARSTVO

NO­VAC IZ BRUXEL­LE­SA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/MALO PODUZETNIŠTVO -

Agen­ci­ja za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di, ri­bar­stvu i ru­ral­nom ra­zvo­ju is­pla­ti­la je 2,4 mi­li­ju­na ku­na iz Eu­rop­skog fon­da za ri­bar­stvo (EFR) za za­vr­še­na ula­ga­nja u sklo­pu mje­re 2.1. “Pro­izvod­ne inves­ti­ci­je u ak­va­kul­tu­ri”. Tvrt­ki Rib­nja­ci Ku­pa iz Dra­ga­ni­ća is­pla­će­no je 1,27 mi­li­ju­na ku­na za na­ba­vu rad­nih stro­je­va i te­ret­nog vo­zi­la za pri­je­voz ri­be. Ribnjačarstvo po­lja­na iz Li­pi­ka do­bi­lo je 644,8 ti­su­ća ku­na za iz­grad­nju vod­nih gra­đe­vi­na na do­vod­nom sus­ta­vu rib­nja­ka i kup­nju rad­nog stro­ja. Ma­ri­nex&CO iz Spli­ta do­bio je 226,7 ti­su­ća ku­na, a Ka­tić iz Ka­štel Luk­ši­ća 307 ti­su­ća ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.