Os­na­že­na si­gur­nost li­je­ko­va u EU

Za­šti­ta po­tro­ša­ča No­ve si­gur­nos­ne zna­čaj­ke šti­tit će Eu­rop­lja­ne od kri­vo­tvo­ri­te­lja li­je­ko­va

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Si­gur­nost li­je­ko­va u EUu do­dat­no će se po­ja­ča­ti uvo­đe­njem no­vih oba­vez­nih zna­čaj­ki, pri­mje­ri­ce je­dins­tve­ne iden­ti­fi­ka­cij­ske oz­na­ke i za­šti­te od otva­ra­nja, obja­vi­la je Eu­rop­ska ko­mi­si­ja. Tak­ve si­gur­nos­ne zna­čaj­ke šti­tit će eu­rop­ske gra­đa­ne od pri­jet­nji zdrav­lju ko­je pred­stav­lja­ju kri­vo­tvo­re­ni li­je­ko­vi, ko­ji mo­gu sa­dr­ža­va­ti sas­toj­ke, uklju­ču­ju­ći dje­lat­ne tva­ri, ni­ske kva­li­te­te ili u neo­d­go­va­ra­ju­ćoj ko­li­či­ni. Si­gur­nos­nim zna­čaj­ka­ma jam­čit će se auten­tič­nost li­je­ka, od če­ga će ko­ris­ti ima­ti i bo­les­ni­ci i po­du­ze­ća, a oja­čat će se i si­gur­nost lan­ca ops­kr­be li­je­ko­vi­ma – od pro­izvo­đa­ča i dis­tri­bu­te­ra do lje­kar­ni i bol­ni­ca. Opi­sa­nim se ak­tom, objav­lje­nim 9. ve­lja­če 2016. u Služ­be­nom lis­tu EUa, do­pu­nju­je Di­rek­ti­va o kri­vo­tvo­re­nim li­je­ko­vi­ma (2011/62/EU), ko­joj je cilj spri­je­či­ti dos­tup­nost kri­vo­tvo­re­nih li­je­ko­va bo­les­ni­ci­ma, omo­gu­ći­ti gra­đa­ni­ma EUa kup­nju li­je­ko­va na in­ter­ne­tu iz po­uz­da­nih iz­vo­ra te za­jam­či­ti ko­ri­šte­nje sa­mo vi­so­kok­va­li­tet­nih sas­to­ja­ka u li­je­ko­vi­ma dos­tup­ni­ma u EUu. De­le­gi­ra­na Ured­ba na sna­gu će stu­pi­ti tri go­di­ne na­kon obja­ve, na­vo­di EK.

FOTOLIA

Omo­gu­ćit će se i po­uz­da­na onli­ne kup­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.