Di­oni­ca pa­da, Kr­ka tra­ži stra­te­škog part­ne­ra

Re­zul­ta­ti Pro­da­ja far­ma­ce­ut­ske tvrt­ke u Ru­si­ji pa­la 21 pos­to

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Di­oni­ce slo­ven­ske far­ma­ce­ut­ske kom­pa­ni­je Kr­ka od po­čet­ka ove go­di­ne iz­gu­bi­le su 6 pos­to vri­jed­nos­ti što mno­gi po­ve­zu­ju s is­pod­pro­sječ­nim pos­lov­nim re­zul­ta­ti­ma za de­vet mje­se­ci proš­le go­di­ne. Pro­da­ja je u tom raz­dob­lju po­ve­ća­na, ali sa­mo za 1%, a naj­ve­ći je pro­blem pro­da­ja u Ru­si­ji ko­ja se u tom raz­dob­lju sma­nji­la čak 21 pos­to. Za­to su mno­gi uvje­re­ni da bi Kr­ka mo­gla ići u smje­ru tra­že­nja stra­te­škog part­ne­ra, pi­še Dnev­nik.

“Ču­di me pre­tje­ra­na ve­za­nost za rusko tr­ži­šte jer pro­ble­mi u tom di­je­lu svi­je­ta ni­su no­vost. Za­to bi Kr­ka tre­ba­la raz­miš­lja­ti o ve­ćoj dis­per­zi­ji tr­ži­šta na ko­ji­ma pro­da­je svo­je pro­izvo­de”, re­kao je Igor Štem­ber­ger, čel­nik Ili­ri­ke. Me­đu­tim, vod­stvo kom­pa­ni­je Kr­ka opo­vr­ga­va da će tra­ži­ti stra­te­škog part­ne­ra.

“Je­dan od Kr­ki­nih stra­te­ških ci­lje­va do 2020. go­di­ne jes­te da os­ta­ne sa­mos­tal­na kom­pa­ni­ja”, ka­žu u Kr­ki ko­ju vo­di Jo­že Co­la­rič, te po­ru­ču­ju da je od­lu­ka o vlas­niš­tvu u ru­ka­ma di­oni­ča­ra, do­da­ju­ći da i sa­mi tra­že po­ten­ci­jal­ne me­te za pre­uzi­ma­nje.

Slo­ven­ski dr­žav­ni hol­ding i Ka­pi­tal­ska druž­ba ko­ji za­jed­no dr­že vi­še od 27 pos­to udje­la u Kr­ki ka­žu da je stra­te­ški cilj za­dr­ža­va­nje nji­ho­vog vlas­niš­tva.

PD

Ana­li­ti­ča­re ču­di pre­tje­ra­na ve­za­nost Kr­ke za pro­ble­ma­tič­no rusko tr­ži­šte

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.