JU­GU DO KRA­JA 2016.

OB­NO­VA PRU­GE PRE­MA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Že­ljez­nič­ka pru­ga od Sa­ra­je­va pre­ma ju­gu zem­lje, iz­gra­đe­na pri­je vi­še od 50 go­di­na, bit će ob­nov­lje­na do sre­di­ne ove go­di­ne, po­ru­ču­ju iz kom­pa­ni­je Ge­ne­ra­le Cos­tru­zi­oni Fer­ro­vi­arie (GCF). Ta­li­jan­ska kom­pa­ni­ja GCF, u su­rad­nji s BiH kom­pa­ni­jom He­ring proš­le go­di­ne za­po­če­la je ra­do­ve na re­kons­truk­ci­ji 39 ki­lo­me­ta­ra že­ljez­nič­ke pru­ge Sarajevo–Bra­di­na, te sa­na­ci­ju i mo­der­ni­za­ci­ju že­ljez­nič­kog tu­ne­la Ivan, poz­na­tog pro­met­nog “uskog gr­la”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.