Do­gus pos­ta­je part­ner u Ma­ri­ni Bu­dva

Ula­ga­nje Ame­rič­ki Stra­tex ma­ri­nu je ku­pio pri­je dvi­je go­di­ne i že­li je pre­tvo­ri­ti u sre­di­šte na­utič­kog tu­riz­ma

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Tur­ski mi­lI­jar­der Fe­rit ahenk u Cr­noj Go­ri s ame­rič­kom Stra­texom za­klju­ču­je ugo­vor o pos­lov­nom part­ner­stvu i za­jed­nič­kom ula­ga­nju u bu­dvan­sku ma­ri­nu, pi­šu Vi­jes­ti.

Ti­me će u cr­no­gor­sku na­uti­ku ući tur­ski Do­gus Gro­up, jed­na od naj­ve­ćih tur­skih inves­ti­cij­skih kom­pa­ni­ja. Ma­ri­nu je Stra­tex gru­pa ame­rič­kog po­du­zet­ni­ka Ne­ila Emil­far­ba pre­uze­la pri­je dvi­je go­di­ne, a po­ve­zi­va­njem s Do­gu­som, od­nos­no nje­go­vom tvrt­kom DMa­rin Marinas, že­li Bu­dvu po­zi­ci­oni­ra­ti kao sre­di­šte na­utič­kog tu­riz­ma.

Do­gus ima vi­še od 200 kom­pa­ni­ja i go­to­vo 35.000 za­pos­le­nih u Ame­ri­ci, Eu­ro­pi, Afri­ci i Azi­ji. Gru­pa je tre­nut­no ak­tiv­na u fi­nan­cij­skom ser­vi­su, auto­mo­bil­skoj in­dus­tri­ji, ener­ge­ti­ci, gra­đe­vi­nar­stvu, me­di­ji­ma, tu­riz­mu, ne­kret­ni­na­ma i in­dus­tri­ji zabave. DMa­rin Marinas je naj­ve­ći la­nac ma­ri­na na is­toč­nom Me­di­te­ra­nu, ima 10 ma­ri­na u Tur­skoj, Grč­koj i Hr­vat­skoj.

Do­gus gru­pa je u Hr­vat­skoj u Du­brov­ni­ku ku­pi­la luk­suz­ni ho­tel Vi­la Du­brov­nik, a is­to­vre­me­no je po­če­la i pre­tva­ra­nje zgra­de za­dar­ske tvor­ni­ce Ma­ra­ska u ho­tel sa pet zvjez­di­ca.

U sa­mo pet go­di­na, za­ključ­no s kra­jem 2014., Do­gus je na hr­vat­skom di­je­lu Ja­dra­na ulo­žio 200 mi­li­ju­na eura.

PD

Do­gus je vlas­nik naj­ve­ćeg lan­ca ma­ri­na na is­toč­nom Me­di­te­ra­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.