OS­NOV­NA APLI­KA­CI­JA I NJE­NE FUNK­CI­ONAL­NOS­TI SU BES­PLAT­NE I TAK­VE ĆE I OS­TA­TI. ME­ĐU­TIM, PRI­LI­KA ZA GE­NE­RI­RA­NJE PRI­HO­DA IMA PRE­GRŠT

ZA­RA­DA

Poslovni Dnevnik - - TEMA DANA -

Ho­će­te li sklo­pi­ti part­ner­stvo i s HT-om i Te­le2?

Ovo je za­sad part­ner­stvo s Vip­ne­tom.

Ka­ko Vi­ber za­ra­đu­je kad vam je apli­ka­ci­ja bes­plat­na, a i po­ru­ke i po­zi­vi su bes­plat­ni?

Os­nov­na apli­ka­ci­ja i nje­ne funk­ci­onal­nos­ti su bes­plat­ne i tak­ve će i os­ta­ti. Me­đu­tim, pri­li­ka za ge­ne­ri­ra­nje pri­ho­da ima pre­gršt.

Pri­mje­ri­ce, dok su po­zi­vi iz­me­đu ko­ris­ni­ka Vi­be­ra bes­plat­ni, ako na­zo­ve­te kla­sič­ni mobilni ili fik­s­ni te­le­fon ta­da ko­ris­ti­te us­lu­gu Vi­ber Out i ona je po­volj­na za­mje­na za sku­pi ro­aming svug­dje u svi­je­tu. Mi ima­mo i te­le­kom dio, zbog do­brih ve­za sa broj­nim ope­ra­te­ri­ma po svi­je­tu, pa kla­sič­nim te­le­ko­mi­ma mo­že­mo po­nu­di­ti jed­nos­tav­ni­je ko­nek­ci­je na glo­bal­noj ra­zi­ni. Kraj­njim ko­ris­ni­ci­ma ne pla­ni­ra­mo sla­ti ni pro­mo­tiv­ne po­ru­ke ni pos­tav­lja­ti rek­la­me. No, oni će na­še iz­vo­re pri­ho­da naj­bo­lje vi­dje­ti kroz us­lu­ge kao što su bren­di­ra­ni stic­ke­ri.

Oni su ko­ris­ni­ci­ma bes­plat­ni, ali ih tvrt­ke pla­ća­ju. Ima­mo i jav­ne cha­to­ve, po­put 24sa­ta i Nju­ška­la, ko­ji su ko­ris­ni­ci­ma bes­plat­ni, ali ih tvrt­ke pla­ća­ju. Slič­no su­ra­đu­je­mo sa Co­caCo­lom, Nes­tle­om i pi­va­ri­ma. Mo­de­li su­rad­nje su raz­ni, uklju­ču­ju čak i po­dje­lu pri­ho­da od pro­da­je lo­kal­nog sa­dr­ža­ja. Ko­nač­no, igre su je­dan od naj­ve­ćih iz­vo­ra pri­ho­da na pa­met­nim mo­bi­te­li­ma. Mi smo ra­zvi­li šest iga­ra, a po­s­ljed­nja Ru­de Ri­der bi­lje­ži ja­ko do­bru pro­da­ju.

Ko­je su pred­nos­ti jav­nog cha­ta?

To je naj­br­ži na­čin spajanja pri­vat­nog i jav­nog ži­vo­ta. Ko­ris­nik unu­tar Vi­be­ra ko­mu­ni­ci­ra pri­vat­no, ali ako že­li s kli­kom se pre­ba­cu­je na jav­ni chat 24sa­ta i od­mah do­bi­je naj­no­vi­je vi­jes­ti. Mo­že ih od­mah po­dje­li­ti s pri­ja­te­lji­ma, ko­men­ti­ra­ti, a mo­že i tra­ži­ti in­for­ma­ci­ju. To otva­ra pros­tor za ja­ču ve­zu iz­me­đu me­di­ja i ko­ris­ni­ka. K to­me, mis­lim da smo po­kre­tač mo­bil­nog biz­ni­sa. Sve ono što se iz kla­sič­nih ok­vi­ra pre­se­li­lo na in­ter­net sa­da se se­li na mo­bil­ne te­le­fo­ne, a mi ima­mo naj­vi­še ko­ris­ni­ka na mo­bil­nim te­le­fo­ni­ma u Hr­vat­skoj.

Ma­li i sred­nji po­du­zet­ni­ci u pra­vi­lu ne­ma­ju ka­pa­ci­tet za ta­ko in­ten­ziv­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju s ko­ris­ni­ci­ma, ali ra­ču­na­te i na njih. Za­što?

Na­rav­no, je svat­ko ko­ris­ti ko­mu­ni­ka­ci­ju na na­čin ko­ji mu je na­je­fi­kas­ni­ji. Ma­lim i sred­njim ko­ris­ni­ci­ma Vi­ber je pri­mje­ri­ce alat po­mo­ću ko­jeg mo­gu sla­ti po­nu­de, ra­ču­ne, pre­zen­ta­ci­je i dru­ge do­ku­men­te pre­ko mo­bi­te­la. Na sas­tan­ku ste i sa­mo po­ša­lje­te ko­le­gi pre­zen­ta­ci­ju pre­ko Vi­be­ra. Važ­no je sa­mo da ni­je ve­ća od 200 Mb. Zna­či oni će ko­ris­ti­ti Vi­ber za pri­je­nos da­to­te­ka.

I ne sa­mo pre­ko mo­bi­te­la već i pre­ko ra­ču­na­la, jer ima­mo i de­sk­top apli­ka­ci­ju. Us­to, ma­li i sred­nji po­du­zet­ni­ci mo­gu te­le­fo­ni­ra­ti pre­ko Vi­be­ra sa svo­jim ko­ris­ni­ci­ma bes­plat­no i pa­ra­lel­no im ne sa­mo pos­la­ti pre­zen­ta­ci­ju, već je od­mah i po­ka­za­ti u vi­deo raz­go­vo­ru. I sve je to bes­plat­no. Ta­ko da vi­dim dos­ta pros­to­ra za us­pješ­nu su­rad­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.