Vo­de­ći ener­gent plin kon­tro­li­rat će Ru­si­ja i SAD

Ener­ge­ti­ka do 2035. >> BP obja­vio prognoze tr­ži­šta

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI

Bu­duć­nost pri­pa­da pli­nu, sma­tra bri­tan­ska naf­t­na kom­pa­ni­ja, ko­ja oče­ku­je da će se po­traž­nja za ener­gi­jom po­ve­ća­ti za 34 pos­to

Svi­jet je za­po­čeo pri­je­laz pre­ma ni­sko­ug­ljič­noj ener­ge­ti­ci, a za 20 go­di­na plin će bi­ti naj­ko­ri­šte­ni­ji fo­sil­ni ener­gent, pre­dvi­đa bri­tan­ska kom­pa­ni­ja BP u svo­jim prog­no­za­ma ener­get­ske bu- duć­nos­ti do 2035. go­di­ne. BP oče­ku­je da će se po­traž­nja za ener­gi­jom iz­me­đu 2014. i 2035. po­ve­ća­ti za 34 pos­to, od­nos­no u pro­sje­ku za 1,4 pos­to go­diš­nje. Dru­gim ri­je­či­ma, una­toč tre­nut­noj sla­bos­ti ener­get­skog tr­ži­šta i us­po­ra­va­nju ki­ne­skog gos­po­dar­stva u bu­duć­nos­ti vo­de­ćeg po­tro­ša­ča ener­ge­na­ta udvos­tru­ča­va­nje svjet­ske eko­no­mi­je zah­ti­je­vat će sve vi­še ener­gi­je.

Ru­si­ja i da­lje vo­de­ća

Osim to­ga, za 20 go­di­na svi­jet će bro­ja­ti 8,8 mi­li­jar­di sta­nov­ni­ka što zna­či da će 1,5 mi­li­jar­di lju­di vi­še tre­ba­ti i vi­še ener­gi­je. Ne tre­ba za­ne­ma­ri­ti i da će se broj vo­zi­la udvos­tru­či­ti, pa će tran­s­port po­ve­ća­ti po­traž­nju za ener­gi­jom za 38 pos­to. U tom kon­tek­s­tu, naj­vi­še ra­ču­ni­ce imat će Ru­si­ja ko­ja će os­ta­ti vo­de­ći svjet­ski iz­voz­nik fo­sil­nih ener­ge­na­ta sa 756 mi­li­ju­na to­na ek­vi­va­le­na­ta naf­te. K to­me, naj­ve­ća dr­ža­va na svi­je­tu bi­ti će i dru­gi po ve­li­či­ni pro­izvo­đač naf­te i pli­na s udje­lom od 10 pos­to u ukup­noj svjet­skoj pro­izvod­nji. Sa­mo bi se ru­ska pro­izvod­nja pli­na tre­ba­la po­ve­ća­ti za tre­ći­nu. No, ni SAD ne­će sje­di­ti skr­šte­nih ru­ku po pi­ta­nju ener­get­ske si­gur­nos­ti. Na­ime, do 2030. Ame­ri­ka će dos­ti­ći sa­mo­dos­tat­nost što se ti­če pro­izvod­nje i po­troš­nje naf­te, pre­dvi­đa BP, a već do 2021. ukup­nu ener­get­sku sa­mo­dos­tat­nost. Una­toč to­me, čla­ni­ce Or­ga­ni­za­ci­je ze­ma­lja­izvoz­ni­ca naf­te (OPEC) za­dr­žat će svoj tr­žiš­ni udjel od 40 pos­to.

“Usred pa­da ci­je­na naf­te i pli­na važ­no je ne sa­mo pri­la­go­di­ti se tre­nut­nim te­škim okol­nos­ti­ma, već i pri­pre­mi­ti se za bu­du­će iz­a­zo­ve. Kao što ovo­go­diš­nja prog­no­za po­ka­zu­je, svi­jet nas­tav­lja po­tra­ži­va­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.