Ge­ne­ral Mo­tors pri­tiš­će Tes­lu ko­ji 2016. če­ka do­bit

Kla­sa op­ti­mist E. Musk obe­ćao do­bit kra­jem go­di­ne

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

San Francisco Za­oš­tra­va se kon­ku­ren­ci­ja u seg­men­tu elek­trič­nih auto­mo­bi­la što pred­stav­lja sve ve­ći pri­ti­sak za Tes­la Mo­tors. Ovaj pro­izvo­đač oče­ku­je da će ove go­di­ne ko­nač­no pos­ta­ti pro­fi­ta­bi­lan. Iz­vr­š­ni di­rek­tor Elon Musk obe­ćao je inves­ti­to­ri­ma po­zi­ti­van nov­ča­ni tok već od ožuj­ka, a pr­vu ne­to do­bit u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju. U pla­nu im je re­za­nje tro­ško­va, te po­ve­ća­nje pro­da­je iz­me­đu 60 i 80 pos­to. Tes­la na­mje­ra­va ove go­di­ne pro­da­ti iz­me­đu 80.000 i 90.000 Mo­de­la S i Mo­de­la X. Pod­sje­ća­mo, tvrt­ka je u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju bi­la u gu­bit­ku od 87 cen­ti po di­oni­ci zbog ne­pla­ni­ra­ne ne­za­in­te­re­si­ra­nos­ti za Mo­del X, što je do­da­lo 67 mi­li­ju­na do­la­ra u ne­pla­ni­ra­ne tro­ško­ve.

Me­đu­tim, una­toč objav­lje­nom gu­bit­ku, po­zi­tiv­na oče­ki­va­nja po­di­gla su ci­je­nu Tesline di­oni­ceu sri­je­du za vi­še od 10 pos­to, pre­no­si Re­uters. No­vi auto­mo­bil u sred­njem cje­nov­nom seg­men­tu, Mo­del 3, pred­sta­vit će kra­jem ožuj­ka s po­čet­nom ci­je­nom od 35 ti­su­ća do­la­ra, a pro­da­ju pla­ni­ra­ju za 2017. go­di­nu.

Is­to­vre­me­no je Ge­ne­ral Mo­tors naj­a­vio pred­stav­lja­nje svog pr­vog elek­trič­nog auto­mo­bi­la Che­vro­let Bolt po ci­je­ni slič­noj Tes­li­nom Mo­de­lu 3. No­vi auto­mo­bil imat će pet sje­da­la i ve­ću du­go­traj­nost ba­te­ri­je, te će bi­ti cje­nov­no pri­hvat­ljiv ši­rim ma­sa­ma, re­če­no je na po­s­ljed­njoj kon­fe­ren­ci­ji tvrt­ke. No­vi bi mo­del mo­gao iz­a­zva­ti Vol­k­swa­ge­nov mo­del Up! te eGolf ko­ji je iz­a­šao 2014.go­di­ne.

Ge­ne­ral Mo­tors u ovaj pro­jekt ulo­žio je vi­še od če­ti­ri mi­li­jar­de eura, a do 2020. u ci­lju im je iz­ba­ci­ti 29 no­vih auto­mo­bi­la i una­pri­je­đe­nih sta­ri­jih mo­de­la, uklju­ču­ju­ći i no­vo sport­sko vo­zi­lo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.