PR­VI PUT BROJ KO­RIS­NI­KA

TWIT­TE­RA NE RAS­TE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Prem­da su pri­ho­di Twit­te­ra u pro­tek­lom tro­mje­se­čju skočili 48 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni, na 710 mi­li­ju­na do­la­ra, ci­je­na di­oni­ce te druš­tve­ne mre­že u sri­je­du je pa­la dva pos­to jer broj ko­ris­ni­ka stag­ni­ra. Pre­ma objav­lje­nom pos­lov­nom iz­vješ­ću, gu­bi­tak Twit­te­ra sma­njen je u po­s­ljed­njem lanj­skom kvar­ta­lu na 90 mi­li­ju­na do­la­ra, dok je go­di­nu da­na pri­je iz­no­sio 125 mi­li­ju­na do­la­ra. Ta kom­pa­ni­ja, ina­če, ni­ka­da ni­je za­bi­lje­ži­la kvar­tal­nu do­bit. Me­đu­tim, broj ak­tiv­nih mje­seč­nih ko­ris­ni­ka stag­ni­ra. U pro­tek­lom tro­mje­se­čju bi­lo ih je 320 mi­li­ju­na, kao i u pret­hod­nom kvar­ta­lu. To je pr­vi pu­ta u po­vi­jes­ti tvrt­ke da broj ko­ris­ni­ka ni­je po­ras­tao na kvar­tal­noj ra­zi­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.