NJE­MAČ­KE KUP­CE ČE­KA­JU

Od­lu­ka Bruxel­le­sa VI­ŠE CI­JE­NE VREĆICA ////

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ci­je­ne plas­tič­nih vrećica u Nje­mač­koj, od 1. trav­nja mo­ra­ju se us­kla­di­ti s eu­rop­skom di­rek­ti­vom. Ci­je­ne plas­tič­nih vrećica, ko­je sa­da iz­no­se iz­me­đu 10 do 20 euro­cen­ti, mo­ra­ju se po­vi­si­ti ka­ko bi se nji­ho­vo ko­ri­šte­nje sma­nji­lo. Sto­ga će se u Nje­mač­koj, jav­lja Fo­cus, s po­čet­kom trav­nja vre­ći­ce is­klju­či­vo pro­da­va­ti. Ko­nač­nu ci­je­nu odre­dit će tr­gov­ci za­seb­no. Ci­je­ne bi, pre­ma stuč­nja­ci­ma za za­šti­tu oko­li­ša, tre­ba­le iz­no­si­ti mi­ni­mal­no 50 euro­cen­ti. Do 2020. go­di­ne, ko­ri­šte­nje plas­tič­nih vrećica mo­ra se re­du­ci­ra­ti sa 90 ko­ma­da po sta­nov­ni­ku na 40 ko­ma­da go­diš­nje.

Skup­lje od 1. trav­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.