No­kia bo­lja od oče­ki­va­nja

Skok do­bi­ti

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Fin­ska

No­kia, ne­koć naj­ve­ći svjet­ski pro­izvo­đač mo­bi­te­la, iz­vi­jes­ti­la je o pos­lov­nim re­zul­ta­ti­ma po­s­ljed­njeg lanj­skog tro­mje­se­čja ko­ji su bo­lji od oče­ki­va­nih. Pri­op­će­nje je po­ka­za­lo da je ne­to pro­da­ja te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skih mre­ža pa­la tri pos­to na 4,1 mi­li­jar­di do­la­ra, ali i da je ukup­na ope­ra­tiv­na do­bit u is­tom pe­ri­odu po­ras­la 46 pos­to na 734 mi­li­ju­na eura. Is­to­vre­me­no upo­zo­ra­va­ju da bi po­traž­nja na ki­ne­skom tr­ži­štu ove go­di­ne mo­gla us­po­ri­ti. O do­brim se re­zul­ta­ti­ma ogla­sio i Al­ca­telLu­cent ko­ji je No­kia ku­pi­la proš­le go­di­ne. Nji­ho­va je ope­ra­tiv­na do­bit po­ras­la na 560 mi­li­ju­na eura.

Pred­sjed­nik Ris­to Si­ila­smaa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.