Od mo­mač­ke so­be do vr­hun­ske pro­duk­ci­je

‘CYCLING IN ISTRIA’ PRO­GLA­ŠEN JE LA­NI NAJ­BO­LJIM KRAT­KIM HR­VAT­SKIM TU­RIS­TIČ­KIM FIL­MOM, A OSVO­JIO JE I PRIZ­NA­NJE ‘CAPRA D’ORO’ ZA IZ­U­ZE­TAN DO­PRI­NOS TU­RIZ­MU IS­TRE

Poslovni Dnevnik - - AFTER 5 - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Ra­jan Mi­lo­še­vić, Goran Na­či­no­vić i Sa­nel Isa­no­vić na do­ma­ćem su te­re­nu već stek­li za­vi­dan re­no­me, a sa­da svo­je pos­lo­va­nje u di­gi­tal­nim me­di­ji­ma že­le pro­ši­ri­ti i iz­van Hr­vat­ske

Kre­ativ­ci iz la­bin­ske tvrt­ke Le­vel 52 na vri­je­me su pre­poz­na­li važ­nost di­gi­tal­nih me­di­ja pa nji­ma da­nas su­ve­re­no vla­da­ju. Ri­ječ je o ti­mu en­tu­zi­jas­ta spe­ci­ja­li­zi­ra­nih za iz­ra­du krat­kih pro­mo­tiv­nih fil­mo­va, kor­po­ra­cij­skih vi­deo spo­to­va, vi­so­kok­va­li­tet­nih fo­to­gra­fi­ja ar­hi­tek­tu­re i in­te­ri­je­ra, TV rek­la­ma, te glaz­be­ne pro­duk­ci­je i di­zaj­na zvu­ka. Iako su s ra­dom ne­for­mal­no za­po­če­li još 2009., tvrt­ka Le­vel 52 služ­be­no je os­no­va­na 2014. Iza nje sto­je Ra­jan Mi­lo­še­vić, Goran Na­či­no­vić te Sa­nel Isa­no­vić. Svat­ko ima svoj dio pos­la Ra­jan je od­go­vo­ran za fo­to­gra­fi­ju, Goran za vi­deo pro­duk­ci­ju i ani­ma­ci­ju, a Sa­nel za glaz­be­nu pro­duk­ci­ju i di­zajn zvu­ka.

Ka­ko to obič­no i bi­va na po­čet­ku, ni­su ima­li adek­va­tan pros­tor za rad pa su se sna­la­zi­li na raz­ne na­či­ne. Go­ra­no­va so­ba je u tim pr­vim pos­lov­nim ko­ra­ci­ma pos­ta­la stu­dio za mon­ta­žu, u Ra­ja­no­vom sta­nu su fo­to­gra­fi­ra­li, a Sa­ne­lov dnev­ni bo­ra­vak slu­žio je kao ured za sas­tan­ke i glazbeni stu­dio. Ne­ra­do su, ve­le, i ka­fi­ći pos­lu­ži­li kao mjes­ta za pr­ve sas­tan­ke s kli­jen­ti­ma.

Po­vje­re­nje kli­je­na­ta

Na­red­nih go­di­na ni­za­li su se pro­jek­ti, što ko­mer­ci­jal­ni, što osob­ni; odra­đi­va­li smo ih pu­tem autor­skih ugo­vo­ra i u tom smo raz­dob­lju us­pos­ta­vi­li pu­no no­vih kon­ta­ka­ta, su-

PD

Pro­mo­tiv­ni film 'Cycling in Istria' dje­lo je eki­pe Le­vel 52

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.