S AM­BER OŽUJSKIM

PO­VRA­TAK U PIVSKU PO­VI­JEST

Poslovni Dnevnik - - AFTER 5 -

Ve­li­kim par­tyjem u za­gre­bač­koj piv­ni­ci Pi­va­na pred­stav­ljen je no­vi “član Žu­ji­ne obi­te­lji” – pi­vo Am­ber. To po­seb­no pi­vo jan­tar­ne bo­je bi­lo je glav­na zvi­jez­da ve­če­ri, a ci­je­lu je pri­ču upot­pu­nio auto­mo­bil ko­ji je, na­ša­li­li su se or­ga­ni­za­to­ri, iz bu­duć­nos­ti sti­gao u pra­vo vri­je­me na pra­vo mjes­to – na lan­si­ra­nje no­vog pro­izvo­da Za­gre­bač­ke pi­vo­va­re gdje je po­sje­ti­te­lje na­krat­ko vra­tio u proš­lost, toč­ni­je na kraj 19. sto­lje­ća, kad se stva­ra­la piv­ska po­vi­jest. Pi­vo Am­ber spe­ci­fič­no je po svo­joj jan­tar­noj bo­ji, a za­či­nje­no je dvje­ma vr­sta­ma hme­lja, gor­kim za pro­fi­nje­nu gor­či­nu i aro­ma­tič­nim za pri­mam­lji­vu aro­mu. Na no­voj Žu­ji­noj rek­la­mi je, kao i do­sad, ra­dio kre­ativ­ni tim BBDO-a pre­dvo­đen kre­ativ­nim di­rek­to­rom Al­mi­rom Oka­no­vi­ćem, a za po­tre­be sni­ma­nja su, ka­že, iz bu­duć­nos­ti vra­ti­li naj­poz­na­ti­ji auto­mo­bil iz bu­duć­nos­ti. Zbog ve­li­kog in­te­re­sa ko­je je po­pu­lar­ni auto­mo­bil po­bu­dio ka­da je pr­vi put vi­đen u Za­gre­bu, Ožuj­sko Am­ber omo­gu­ći­lo je svim za­in­te­re­si­ra­nim gra­đa­ni­ma da sjed­nu za uprav­ljač i fo­to­gra­fi­ra­ju se u Pi­va­ni i dan na­kon lan­si­ra­nja pi­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.