Imam pri­li­ku vi­dje­ti ka­ko stvar­no iz

Ma­rio Le­sko­var, stu­dent tre­će go­di­ne Fa­kul­te­ta or­ga­ni­za­ci­je i in­for­ma­ti­ke u Va­ra­ždi­nu, u sklo­pu pro­jek­ta Pos­lov­nog

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVO ZLATA VRIJEDI - MARTA DUIĆ

Le­sko­var je su­dje­lo­vao u prak­tič­nim za­da­ci­ma kao što su iz­ra­da ka­ta­lo­ga, no­vin­skog ogla­sa i obli­ko­va­nje am­ba­la­že za pre­hram­be­ne pro­izvo­de

Ma­rio Le­sko­var, stu­dent tre­će go­di­ne Fa­kul­te­ta or­ga­ni­za­ci­je i in­for­ma­ti­ke u Va­ra­ždi­nu na smje­ru Pri­mje­na in­for­ma­cij­ske teh­no­lo­gi­je u pos­lo­va­nju, od­ne­dav­no je dio rad­nog ko­lek­ti­va u Vin­di­ji gdje obav­lja rad­nu prak­su u sklo­pu pro­jek­ta Is­kus­tvo zlata vri­je­di. Vin­di­ja se traj­no opre­di­je­li­la za druš­tve­no od­go­vor­no pos­lo­va­nje bu­du­ći da že­li po­du­pi­ra­ti ra­zvoj te ak­tiv­no su­dje­lo­va­ti u ži­vo­tu lo­kal­ne za­jed­ni­ce u ko­joj dje­lu­je.

“Briga o ljud­skim po­ten­ci­ja­li­ma iz­u­zet­no je va­žan dio tak­vog obli­ka pos­lo­va­nja pa smo iz tog raz­lo­ga uvi­jek otvo­re­ni za uklju­či­va­nje u raz­li­či­te ini­ci­ja­ti­ve ko­je na­po­s­ljet­ku do­pri­no­se bo­ljoj kva­li­te­ti ži­vo­ta i ko­je za cilj ima­ju una­pre­đe­nje i do­bro­bit druš­tva u cje­li­ni. Upra­vo je ta­kav i pro­jekt ‘Is­kus­tvo zlata vri­je­di’. Ra­do se uklju­ču­je­mo u sve pro­jek­te ko­ji­ma je cilj pro­mo­vi­ra­nje jed­na­kih mo­guć­nos­ti i uva­ža­va­nje raz­li­či­tos­ti te smo uvje­re­ni ka­ko ovaj pro­gram za­is­ta do­pri­no­si po­zi­tiv­noj pro­mje­ni sta­va o oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom i shva­ća­nju da je druš­tvo jed­na­kih šan­si je­di­no ko­je mo­že na­pre­do­va­ti. Ve­se­li nas što mo­že­mo da­ti svoj do­pri­nos pro­jek­tu te se na­da­mo da će­mo na taj na­či­ni pos­lu­ži­ti kao pri­mjer i os­ta­lim kom­pa­ni­ja­ma. Iz­u­zet­no je bi­tan an­ga­žman cje­lo­kup­ne pos­lov­ne za­jed­ni­ce bu­du­ći da že­li­mo gra­di­ti druš­tvo te­me­lje­no na na­če­li­ma rav­no­prav­nos­ti i pri­hva­ća­nja raz­li­či­tos­ti. Ta­ko­đer, dra­go nam je što će upra­vo ova­kav so­ci­jal­no osvi­je­šte­ni pro­gram uklju­či­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom u pos­lov­nu sva­kod­ne­vi­cu na rav­no­prav­noj ra­zi­ni obi­lje­ži­ti pr­vu go­di­nu na­šeg su­dje­lo­va­nja”, ka­žu iz Vin­di­je.

Ma­rio Le­sko­var ka­že ka­ko ni­je ni­ma­lo dvo­jio oko pri­ja­ve na pro­jekt i od­mah je u to­me pre­poz­nao do­bru pri­li­ku, a že­lio je vi­dje­ti i ka­ko stvar­no iz­gle­da pro­ces di­zaj­na web stra­ni­ca za ko­ji je po­ka­zao in­te­res i na fa­kul­te­tu.

Pri­pre­ma za pra­vi po­sao

“Od ovog pro­jek­ta oče­ku­jem stje­ca­nje no­vih is­kus­tva i upoz­na­va­nje no­vih lju­di od ko­jih mo­gu do­bi­ti pra­ve i ko­ris­ne sa­vje­te o spo­me­nu­tom po­dru­čju pos­lo­va­nja. Ovo je za me­ne do­bar na­čin da iz­bli­za vi­dim ka­ko sve funk­ci­oni­ra u pra­voj pos­lov­noj si­tu­aci­ji i ka­ko bih ste­kao no­va poz­nans­tva”, tvr­di Ma­rio Le­sko­var.

Ka­ko ka­že, na fa­kul­te­tu do sa­da ni­je imao pri­li­ku za prak­su, ali za­to iz po­je­di­nih pred­me­ta ima­ju la­bo­ra­to­rij­ske vjež­be ko­je bi im tre­ba­le pru­ži­ti zna­nja i na te­me­lju ko­jih bi tre­ba­li ste­ći is­kus­tvo u ra­du s odre­đe­nim pro­gram­skim rje­še­nji­ma. Ma­ri­jev rad­ni dan u Vin­di­ji za­po­či­nje u osam sa­ti uju­tro te za­vr­ša­va oko 14 sa­ti pos­li­je­pod­ne bu­du­ći da ima oba­ve­za na fa­kul­te­tu. “Pr­vih ne­ko­li­ko da­na imao sam se pri­li­ke kroz raz­li­či­te ma­te­ri­ja­le za vjež­bu i tu­to­ri­ja­le na in­ter­net­skim ka­na­li­ma upoz­na­ti s pro­gram­skim rje­še­nji­ma na ko­ji­ma su ko­le­ge re­ali­zi­ra­li di­zajn rek­lam­nih ma­te­ri­ja­la i am­ba­la­že. Kas­ni­je sam već do­bio pri­li­ku da i sam po­ka­žem zna­nje kroz svo­je ver­zi­je tra­že­nog obli­ka di­zaj­na, pa­ra­lel­no ka­ko su i ko­le­ge dizajnirali svo­ja rje­še­nja”, ot­krio nam je Le­sko­var.

Kre­ati­van rad

Ka­ko ka­že Le­sko­var, unu­tar svog rad­nog da­na ba­vi se di­zaj­nom pro­mo­tiv­nih le­ta­ka te da­je svo­je vi­đe­nje o no­vom di­zaj­nu i sa­vje­te za ‘una­pre­đi­va­nje’ već pos­to­je­će am­ba­la­že ko­ja se ko­ris­ti u pos­lo­va­nju Vin­di­je. I pos­lo­dav­ci ima­ju sa­mo ri­je­či hva­le i ka­žu ka­ko se Le­sko­var u stvar­noj rad­noj oko­li­ni po­ka­zao kao pu­no­prav­ni član rad­nog ko­lek­ti­va.

“Ma­rio se u sklo­pu svo­je prak­se upoz­nao s os­nov­nim ra­ču­nal­nim apli­ka­ci­ja­ma za gra­fič­ko obli­ko­va­nje te su­dje­lo­vao u prak­tič­nim za­da­ci­ma kao što su iz­ra­da ka­ta­lo­ga, no­vin­skog ogla­sa, obli­ko­va­nje am­ba­la­že za pre­hram­be­ne pro­izvo­de, pri­pre­ma go­to­vih ma­te­ri­ja­la za ti­sak, kon­tro­la otis­nu­tih ra­do­va itd., po­ka­zav­ši svo­je spo­sob­nos­ti u stvar­noj rad­noj oko­li­ni ko­je će mu po­mo­ći u dalj­njem pos­lov­nom na­pre­do­va­nju”, po­jas­ni­li su iz Vin­di­je.

Le­sko­var sma­tra ka­ko bi se bez pro­ble­ma sna­šao u ovak­vom rad­nom ko­lek­ti­vu u bu­duć­nos­ti. “Vo­lim is­ka­zi­va­ti svo­je sta­vo­ve i raz­miš­lja­nja te u kre­ativ­nom smis­lu pri­do­no­si­ti odre­đe­nom pos­lov­nom za­dat­ku. S ko­le­ga­ma imam pri­ja­telj­ski od­nos, a što se pri­hva­ća­nja ti­če, svi su do­is­ta ko­rek­t­ni i volj­ni po­mo­ći ili sa­vje­ti­ma ili objaš­nje­ni­ma, sve ovi­si o obli­ku pos­lov­nog za­dat­ka”, tvr­di Le­sko­var.

Iz Vin­di­je ka­žu da su svjes­ni či­nje­ni­ce da je za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom obi­lje­že­no ni­zom pre­pre­ka i iz­a­zo­va na hr­vat­skom tr­ži­štu ra­da te su čes­to is­klju­če­ne iz rad­ne za­jed­ni­ce zbog ne­dos­tat­ka rad­nog is­kus­tva. “Sma­tra­mo da da­va­nje pri­li­ke oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom tre­ba po-

PD

Stu­dent FOI-a stje­če

pos­lov­na is­kus­tva u

Vin­di­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.