Zgle­da pro­ces di­zaj­na web stra­ni­ce

G dnev­ni­ka ‘Is­kus­tvo zlata vri­je­di’ odra­đu­je prak­su u pos­lov­nom sus­ta­vu Vin­di­je

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVO ZLATA VRIJEDI -

sta­ti od­go­vor­nost sva­kog pos­lo­dav­ca u na­šoj zem­lji ka­ko bi im se omo­gu­ći­la in­te­gra­ci­ja u pos­lov­nu sre­di­nu, ali i ra­zvoj vje­šti­na ko­je će im u bu­duć­nos­ti po­mo­ći pri za­poš­lja­va­nju”, po­ru­ču­ju iz Vin­di­je.

“Bu­du­ći da že­li­mo bi­ti po­že­ljan i po­uz­dan part­ner, i sa­mi po­kre­će­mo za­jed­nič­ke pro­jek­te s lo­kal­nim za­jed­ni­ca­ma – Vin­di­ja po­dr­ža­va niz pro­je­ka­ta ko­ji pro­mi­ču obra­zo­va­nje, za­šti­tu kul­tur­ne baštine i vri­jed­nos­ti druš­tva”, ka­žu nam iz Vin­di­je.

Vin­di­ja su­dje­lu­je u broj­nim ak­ci­ja­ma ko­je na di­rek­tan na­čin po­ma­žu broj­nim udru­že­nji­ma ko­ja za cilj ima­ju una­p­rje­đe­nje kva­li­te­te ži­vo­ta, po­moć gra­đa­ni­ma sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­tu­sa te pro­mi­ca­nje zdra­vi­jeg na­či­na ži­vo­ta. Proš­le su go­di­ne svo­je mli­ječ­ne pro­izvo­de i so­ko­ve do­ni­ra­li broj­nim udru­ga­ma ko­je se ba­ve so­ci­jal­no ko­ris­nim i hu­ma­ni­tar­nim ra­dom ka­ko bi po­moć sti­gla onim po­je­din­ci­ma ko­ji­ma je to uis­ti­nu naj­po­treb­ni­je. Svo­je je pro­izvo­de Vin­di­ja do­ni­ra­la ‘Si­gur­noj ku­ći Vu­ko­var i Va­ra­ždin’ ko­ja za svo­ju mi­si­ju ima pru­ža­nje po­dr­ške i po­mo­ći že­na­ma i dje­ci ko­ji su pro­ži­vje­li na­si­lje. Uz to, tvrt­ka je re­dov­ni donator do­mo­vi­ma za nez­bri­nu­tu dje­cu u Za­te­gi­je gre­bu, Ri­je­ci, Sla­von­skom Bro­du, a po­dr­ža­va i rad Ca­ri­ta­sa va­ra­ždin­ske bi­sku­pi­je. U humanitarno zah­tjev­noj si­tu­aci­ji ula­ska ve­li­kog bro­ja iz­bje­gli­ca u Hr­vat­sku, Vin­di­ja se ak­tiv­no uklju­či­la u po­moć pre­ko Crvenog kri­ža i Hr­vat­skog Ca­ri­ta­sa te do­ni­ra­la mli­ječ­ne pro­izvo­de i so­ko­ve za pris­ti­gle iz­bje­gli­ce. Osim to­ga, Vin­di­ja se uklju­či­la u pro­gram Na­ci­onal­ne stra- za pro­ved­bu pro­gra­ma ‘Mli­je­ko u ško­la­ma’, ko­ji je do­ni­je­la Vla­da Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Pro­gram ‘Mli­je­ko u ško­la­ma’ je pro­gram Eu­rop­ske uni­je za ops­kr­bu dje­ce mli­je­kom i mli­ječ­nim pro­izvo­di­ma.

Od­go­vor­no pos­lo­va­nje

“Ri­ječ je o pro­gra­mu ko­jim se nas­to­ji po­bolj­ša­ti dos­tup­nost zdra­vih na­mir­ni­ca dje­ci, ali i dis­tri­bu­ci­ja do­ma­ćih pro­izvo­da u ci­lju usva­ja­nja zdra­vi­jih pre­hram­be­nih na­vi­ka kod dje­ce. Pro­gram mli­je­ka u ško­la­ma ne­ma sa­mo pre­hram­be­ni već i edu­ka­tiv­ni ka­rak­ter jer do­pri­no­si ra­zvit­ku svi­jes­ti o važ­nos­ti zdra­ve pre­hra­ne. Ta­ko­đer, Vin­di­ja je su­dje­lo­va­la u pro­jek­tu ‘Mas­ter Šest’ va­ra­ždin­ske VI. os­nov­ne ško­le ko­ji je na­mi­je­njen edu­ci­ra­nju dje­ce o nu­tri­tiv­no vri­jed­noj hra­ni kroz kre­ira­nje tjed­nog me­ni­ja sas­tav­lje­nog od mi­ne­ra­li­ma i vi­ta­mi­ni­ma bo­ga­tih na­mir­ni­ca te na­tje­ca­nje uče­ni­ka u sprav­lja­nju zdra­vih obro­ka. Vin­di­ja je do­ni­ra­la svo­je mli­ječ­ne, mes­ne i pe­kar­ske pro­izvo­de, a di­je­lje­njem sa­vje­ta i ocje­nji­va­njem je­la ko­ja su dje­ca pri­pre­ma­la, u pro­jekt se uklju­čio i Vin­di­jin pro­mo­tor gas­tro­nom­skih de­li­ci­ja. U sklo­pu Svjet­skog da­na škol­skog mli­je­ka ko­ji se obi­lje­ža­va 30. ruj­na Vin­di­ja, osim su­dje­lo­va­nja u re­ali­za­ci­ji edu­ka­tiv­no-za­bav­nog pro­gra­ma u Za­gre­bu, ovu ma­ni­fes­ta­ci­ju obi­lje­ža­va i kroz humanitarno dje­lo­va­nje, da­ru­ju­ći u sklo­pu ak­ci­je ‘Hr­vat­ske mlje­ka­re da­ru­ju dje­cu s po­seb­nim po­tre­ba­ma’ svo­je mli­ječ­ne pro­izvo­de”, ka­žu iz Vin­di­je.

U ci­lju una­pre­đe­nja jav­nog zdrav­lja i u skla­du s po­li­ti­kom Mi­nis­tar­stva zdrav­lja za sma­nje­nje uno­sa ku­hinj­ske so­li u or­ga­ni­zam, Vin­di­ja je sma­nji­la udio so­li u pro­izvo­di­ma svo­je pe­kar­ni­ce La­ti­ce, i to za čak 15 pos­to. Na ovaj na­čin tvrt­ka se uklju­či­la u vri­jed­nu ini­ci­ja­ti­vu pre­ven­ci­je ni­za bo­les­ti i sta­nja na ko­je pre­ko­mje­ran unos so­li iz­nim­no lo­še utje­če. Osim so­ci­jal­nih us­ta­no­va i broj­nih udru­ga ci­vil­nog druš­tva, Gru­pa Vin­di­ja ti­je­kom ci­je­le go­di­ne po­du­pi­re i sport­ske klu­bo­ve, sport­ske udru­ge te spor­ta­še po­je­din­ce.

“Suk­lad­no kon­ti­nu­ira­nim ak­tiv­nos­ti­ma Vin­di­ja je pre­poz­na­ta kao druš­tve­no od­go­vor­na tvrt­ka ko­ja se ak­tiv­no uklju­ču­je u go­to­vo sve as­pek­te una­pre­đe­nja kva­li­te­te ži­vo­ta, oso­bi­to skr­be­ći o naj­u­gro­že­ni­jim i naj­po­tre­bi­ti­jim čla­no­vi­ma za­jed­ni­ce, što je ut­ka­no u te­melj­nu mi­si­ju tvrt­ke. Jas­no je ka­ko druš­tve­no od­go­vor­no po­na­ša­nje ve­li­kih kom­pa­ni­ja pred­stav­lja va­žan čim­be­nik u odre­đi­va­nju nji­ho­vih du­go­roč­nih vri­jed­nos­ti pa u Vin­di­ji du­go­roč­no os­ta­je­mo us­mje­re­ni ka tak­vom obli­ku pos­lo­va­nja”, po­ru­či­li su iz Vin­di­je.

MARKO LUKUNIĆ/

Za­vr­š­na sve­ča­nost pro­jek­ta Pos­lov­nog dnev­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.