NAFTA SKLIZ­NU­LA

IS­POD 31 DO­LAR

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ci­je­ne naf­te u če­t­vr­tak su po­no­vo kliz­nu­le na svjet­skim tr­ži­šti­ma us­li­jed za­bri­nu­tos­ti oko iz­gle­da za po­traž­njom u ne­iz­vjes­nom glo­bal­nom okru­že­nju, a do­dat­no ih je pri­tis­nuo naj­no­vi­ji po­da­tak iz SAD-a o re­kord­nim za­li­ha­ma si­ro­ve naf­te u ta­moš­njem ključ­nom čvo­ri­štu za is­po­ru­ke. Ci­je­na ba­re­la naf­te na lon­don­skom tr­ži­štu skliz­nu­la je za 31 cent, na 30,53 do­la­ra. Na za­tva­ra­nju u sri­je­du bi­la je u bla­gom plu­su od 52 cen­ta. Nafta je po­jef­ti­ni­la i na ame­rič­kom tr­ži­štu, za go­to­vo 70 cen­ti, na 26,76 do­la­ra. Kre­će se ta­ko ne­da­le­ko 26,19 do­la­ra, naj­ni­že ci­je­ne od 2003. go­di­ne, na ko­ju je na­krat­ko skliz­nu­la u si­ječ­nju.

RE­UTERS

Nas­ta­vak za­bri­nu­tos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.