Fi­na: Ja­dran film pro­duk­ci­ja mo­ra u ste­čaj

Od­go­vor Vin­ku Gru­bi­ši­ću

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Fi­na je re­agi­ra­la na na­vo­de iz tvrt­ke Ja­dran film pro­duk­ci­ja ka­ko “pro­tiv­no ste­čaj­nom za­ko­nu, ni­je uz svoj zah­tjev za pro­ved­bu skra­će­no­ga stečajnog pos­tup­ka JF pro­duk­ci­je dos­ta­vi­la Oče­vid­nik re­dos­li­je­da os­no­va za pla­ća­nje, ni­ti po­t­vr­du iz ko­je bi bi­le vid­lji­ve ne­iz­vr­še­ne os­no­ve za pla­ća­nje, već je sa­mo pa­ušal­no na­ve­la po­da­tak o blo­ka­di ra­ču­na”.

U svom re­agi­ra­nju Fi­na na­vo­di da je “druš­tvo Ja­dran film pro­duk­ci­ja na dan stu­pa­nja na sna­gu Stečajnog za­ko­na, 1. ruj­na 2015., u Oče­vid­ni­ku ima­lo evi­den­ti­ra­ne ne­iz­vr­še­ne os­no­ve za pla­ća­nje u ne­pre­ki­nu­tom raz­dob­lju od 266 da­na i za­to se naš­lo na po­pi­su prav­nih oso­ba ko­je je Fi­na obja­vi­la na mrež­noj stra­ni­ci eO­glas­ne plo­če su­do­va. Za prav­ne oso­be ko­je ima­ju ne­iz­vr­še­ne os­no­ve za pla­ća­nje u ne­pre­ki­nu­tom raz­dob­lju od 120 do 360 da­na a ne­ma­ju za­pos­le­nih, Fi­ni je pro­pi­sa­na obve­za pod­no­še­nja zah­tje­va za pro­ved­bu skra­će­no­ga stečajnog pos­tup­ka, naj­kas­ni­je u ro­ku od šest mje­se­ci, na­vo­de u Fi­ni.

M.. LUKUNIĆ/PIXSELL

Ne odus­ta­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.