Eko­udru­ga ne že­li do­dat­ne hi­dro­cen­tra­le na Ko­ra­ni

Pla­no­vi Gradi se pet HE, a tre­ba­le bi još dvi­je

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Kar­lo­vac Eko­lo­ške udru­ge Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je pro­ti­ve se grad­nji do­dat­nih hi­dro­elek­tra­na na ri­je­ci Ko­ra­ni. Na­ime, Grad Slunj, ne­ko­li­ko op­ći­na i eko­lo­ška udru­ga Eko­pan iz Kar­lov­ca opet će tra­ži­ti iz­mje­ne i do­pu­ne pros­tor­nog pla­na Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je bu­de li on u Žu­pa­nij­skoj skup­šti­ni iz­gla­san za­jed­no s dvi­je lo­ka­ci­je za mo­gu­ću grad­nju hi­dro­cen­tra­la na Ko­ra­ni, naj­a­vio je Eko­pan. Ta se udru­ga ogla­si­la pri­op­će­njem na­kon što je Žu­pa­nij­ski za­vod za pros­tor­no ure­đe­nje na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re proš­log tjed­na su­mi­rao jav­nu ras­pra­vu o pri­jed­lo­gu pros­tor­nog pla­na Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je, ko­ji bi se u trav­nju tre­bao na­ći pred žu­pa­nij­skim vi­jeć­ni­ci­ma. Auto­ri pri­jed­lo­ga pros­tor­no­ga pla­na rek­li su ta­da da se udo­vo­lji­lo zah­tje­vi­ma te ne­će bi­ti mo­gu­će gra­di­ti no­ve hi­dro­cen­tra­le, osim pet za­po­če­tih i još dvi­ju na Ko­ra­ni, Ba­ri­lo­vić i Lu­či­ca, či­ja grad­nja je pre­dvi­đe­na ra­ni­jim do­ku­men­ti­ma. Vo­di­telj Eko­pa­no­va pro­gra­ma “Pra­vo na oko­liš” De­nis Fran­ci­ško­vić is­ti­če ka­ko će se Eko­pan bo­ri­ti da se i te dvi­je lo­ka­ci­je mak­nu bu­du­ći da ni­je za­po­če­la nji­ho­va grad­nja, a i HEP, us­t­vr­dio je, ni­je odvi­še za­in­te­re­si­ran za njih.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.